Mẫu biểu đang áp dụng

Mẫu

Luu_tru/mau_nop_tien_2009_ngoaite.doc

                                                                          

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                                                 BẰNG NGOẠI TỆ

Tiền mặt  £ chuyển khoản £

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

Người nộp thuế: ......................................................................................................................................................................................

Mã số thuế: .................................................... Địa chỉ: ............................................................................................

............................................ Huyện:.............................................. Tỉnh, TP: .......................................................

Người nộp thay (2): .........................................................................  Mã số thuế: ...............................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................

Huyện : ............................................ Tỉnh, TP: ......................................................................................................

Đề nghị NH (3) ..............................  trích TK số: ....................................................................................................

(hoặc) nộp ngoại tệ tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN : ....................................... tỉnh, TP: ..........................

Để ghi thu NSNN     c                    hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ...........................................................

Cơ quan quản lý thu : ..........................................................  Mã số: .............................................................  

Tờ khai HQ, QĐ số: ..............................  ngày .............  Loại hình XNK ..........................................................

(hoặc) Bảng kê biên lai (6) số: ................................................  ngày ................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số nguyên tệ

Số tiền VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:.................................... Mã ĐBHC:.................................

Mã KBNN:............................... Mã nguồn NS:..........................

Nợ TK:..........................................................................................

Có TK:..........................................................................................

Tỷ giá hạch toán:........................................................................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (8)

Ngày… tháng… năm…

    Người nộp tiền    Kế toán trưởng (9)    Thủ trưởng (9)

      

NGÂN HÀNG A (10)

Ngày……tháng……năm……

               Kế toán                                Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG B (10)

                  Ngày……tháng……năm……

Kế toán                              Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm…….

Thủ quỹ (7)        Kế toán        Kế toán trưởng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng nơi trích TK hoặc nơi thu ngoại tệ tiền mặt; (4) nộp ngoại tệ tiền mặt vào ngân hàng (hoặc KBNN tỉnh, TP); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu tại KBNN; (6) cơ quan thu nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) Kiểm ngân KBNN thu ngoại tệ tiền mặt; (8) chỉ in và sử dụng đối với KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế; (9) sử dụng cho đối tượng là tổ chức nộp ngoại tệ chuyển khoản; (10) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng bằng chứng từ giấy./.

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  £      Chuyển khoản £

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

 

Người nộp thuế: ...................................................................................................................................................................................................  

Mã số thuế:..................................................... Địa chỉ:..........................................................................................................................................

...................................................................................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: .....................................................

Người nộp thay: (2)......................................................................................................................... Mã số thuế:.................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................................................

Huyện: ..................................................................................... Tỉnh, TP: .............................................................................................................   

Đề nghị NH (KBNN) (3): ........................................................  trích TK số: ........................................................................................................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: ................................................  tỉnh, TP: ...............................................................................

Để ghi thu NSNN                         c                   hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ..........................................................................................

Cơ quan quản lý thu: .......................................................................................................................... Mã số: ...................................................  

Tờ khai HQ, QĐ số: ...............................................  ngày: ...........................................  loại hình XNK: .......................................................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ................................................  ngày ................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT (K)

NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:.......................... Mã ĐBHC: .....................................

Mã KBNN:..................... Mã nguồn NS:...............................

 

 

Nợ TK:...........................................................................

Có TK: ...........................................................................

 

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9)

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền Kế toán trưởng (10) Thủ trưởng (10)

NGÂN HÀNG A (11)

Ngày……tháng……năm……

Kế toán                         Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG B (11)

           Ngày……tháng……năm……

Kế toán                            Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm…….

Thủ quỹ (7)        Kế toán       Kế toán trưởng (8)