Mẫu biểu đang áp dụng

Mẫu

Luu_tru/mau_nop_tien_chuyen_doi.doc

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

 

Mã hiệu :     .....

Số :............. 

Người nộp thuế :............................................................................................................

 Mã số thuế :........................ Địa chỉ :.............................................................................

....................................................................................................................................

Nộp vào KBNN ...........................  Tỉnh, TP .......................  Mã số KBNN .......................

Cơ quan quản lý thu : .........................................  Mã số CQ thu :..................................

Tờ khai HQ số :...................... ngày......................... Loại hình XNK ................................

(hoặc) Bảng kê biên lai thu số ..................................  ngày ...............................................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

Mã ngành kinh tế (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

 

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ngày nộp tiền tại ngân hàng: …… / …./ …… Ngày KBNN hạch toán thu NSNN: … / …./ …...

Thời gian lập chứng từ: … giờ … phút, ngày …/…/…

CƠ QUAN THU

Ngày … tháng … năm ….

Người in CT                         Thủ trưởng

    (Ký, ghi họ tên)              (Ký tên, đóng dấu) 

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  £      Chuyển khoản £

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

 

Người nộp thuế: ...................................................................................................................................................................................................  

Mã số thuế:..................................................... Địa chỉ:..........................................................................................................................................

...................................................................................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: .....................................................

Người nộp thay: (2)......................................................................................................................... Mã số thuế:.................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................................................

Huyện: ..................................................................................... Tỉnh, TP: .............................................................................................................   

Đề nghị NH (KBNN) (3): ........................................................  trích TK số: ........................................................................................................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: ................................................  tỉnh, TP: ...............................................................................

Để ghi thu NSNN                         c                   hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ..........................................................................................

Cơ quan quản lý thu: .......................................................................................................................... Mã số: ...................................................  

Tờ khai HQ, QĐ số: ...............................................  ngày: ...........................................  loại hình XNK: .......................................................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ................................................  ngày ................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT (K)

NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:.......................... Mã ĐBHC: .....................................

Mã KBNN:..................... Mã nguồn NS:...............................

 

 

Nợ TK:...........................................................................

Có TK: ...........................................................................

 

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9)

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền Kế toán trưởng (10) Thủ trưởng (10)

NGÂN HÀNG A (11)

Ngày……tháng……năm……

Kế toán                         Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG B (11)

           Ngày……tháng……năm……

Kế toán                            Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm…….

Thủ quỹ (7)        Kế toán       Kế toán trưởng (8)