Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
34

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :12016/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :29/10/2014
V/v triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

Kính gửi: Các Doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Vừa qua Bộ Tài chính đã có các văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp bị thiệt hại, tổn thất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh. Để thuận lợi trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại, tổn thất Cục thuế Bình Dương tổng hợp các nội dung hướng dẫn chủ yếu như sau:

I. Giải pháp hỗ trợ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại:

1. Về thuế GTGT:

   Doanh nghiệp được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bị thiệt hại mà không được bồi thường bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp không còn chứng từ, hóa đơn, cơ quan Thuế thực hiện sử dụng chứng từ, tờ khai có liên quan lưu giữ ở cơ quan Thuế để giải quyết cho doanh nghiệp.

2. Về thuế TNDN:

a/ Doanh nghiệp được kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với phần giá trị thiệt hại không được bồi thường hoặc không thuộc phạm vi bồi thường và phần trả lãi vay góp vốn điều lệ cho việc khắc phục hậu quả thiệt hại. Đối với phần chi phí thiệt hại không được bồi thường hoặc không thuộc phạm vi bồi thường, thực hiện cụ thể như sau:

   - Căn cứ trên giá trị thiệt hại do đơn vị bảo hiểm xác nhận (hoặc Bộ phận đầu mối trong trường hợp không có bảo hiểm) sau khi trừ đi phần được bảo hiểm bồi thường (nếu có) và giá trị thu hồi (nếu có), doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN. Riêng đối với tài sản cố định (TSCĐ) bị hư hỏng, đã được sửa chữa để sử dụng tiếp thì chi phí doanh nghiệp chi ra để sửa chữa TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó để trích khấu hao (không tính vào chi phí được trừ).

- Hồ sơ xác định giá trị thiệt hại thực hiện theo công văn 6642/BTC-CST.

b/ Doanh nghiệp bị thiệt hại, tổn thất được kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với phần chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động phải nghỉ việc trong các trường hợp sau:

   + Trường hợp doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 25/5/2014 mà có chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong thời gian phải nghỉ việc từ ngày 12/5/2014 đến khi trở lại làm việc, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với phần chi trả tiền lương, tiền công nêu trên.

   + Trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 6/2014 mà người lao động của doanh nghiệp đã được ngân sách ứng trước tiền lương, tiền công của tháng 4/2014 và những ngày đầu tháng 5/2014: doanh nghiệp thực hiện trả lại ngân sách số tiền ứng trước nêu trên và hạch toán số tiền này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.

c/ Chi phí cho người lao động:

- Các khoản chi phí cho người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp bị thiệt hại như: về giao thông, ăn ở, vé máy bay,... trong các ngày 12, 13, 14/5/2014 do doanh nghiệp chi cho người lao động, khoản chi này được trừ vào thu nhập chịu thuế khi xác định thuế TNDN; đối với cá nhân người lao động không xác định các khoản này là thu nhập cá nhân khi xác định thuế TNCN.

- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc của các doanh nghiệp bị thiệt hại được hỗ trợ tối đa 70% tiền lương nếu có chứng từ hợp lệ và thực tế đã chi trả tiền lương cho người lao động. Việc hạch toán nộp khoản thuế TNDN vào ngân sách nhà nước và thực hiện sử dụng dự phòng ngân sách hạch toán khoản hỗ trợ này được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12491/BTC-CST ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính.

d/ Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp bị thiệt hại phải đầu tư lại, Cục thuế có công văn số 9349/CT-TTHT ngày 27/8/2014 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê hạ tầng:

a/ Về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê hạ tầng đối với doanh nghiệp bị thiệt hại (nội dung đã được hướng dẫn tại công văn số 6642/BTC-CST).

Trên cơ sở Biên bản xác nhận thiệt hại, Cục thuế phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương tham mưu với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị thiệt hại.

Trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại thuê hạ tầng gắn với quyền sử dụng đất thì Cục thuế làm việc với công ty kinh doanh hạ tầng, doanh nghiệp bị thiệt hại để xác định số tiền thuê hạ tầng mà doanh nghiệp bị thiệt hại phải trả cho công ty kinh doanh hạ tầng; số tiền thuê đất được miễn, giảm của công ty kinh doanh hạ tầng tương ứng với số tiền thuê hạ tầng mà doanh nghiệp bị thiệt hại được miễn, giảm.

Công ty kinh doanh hạ tầng có trách nhiệm khấu trừ số tiền thuê hạ tầng của doanh nghiệp bị thiệt hại tương ứng với số tiền thuê đất được miễn, giảm.

b/ Về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê hạ tầng đối với doanh nghiệp bị thiệt hại (nội dung đã được hướng dẫn tại công văn số 7175/BTC-CST).

- Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại nói chung và công ty kinh doanh hạ tầng bị thiệt hại, căn cứ mức độ thiệt hại của doanh nghiệp, Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh, thành phố thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền thuê hạ tầng theo hướng dẫn tại điểm a khoản này.

- Công ty kinh doanh hạ tầng miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng cho doanh nghiệp bị thiệt hại và chi phí này doanh nghiệp được trừ vào tiền thuê đất và không bị loại trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.

- Trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, phải ngừng sản xuất kinh doanh để đầu tư khôi phục hoạt động trở lại, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp phải thuê đất, thuê cơ sở vật chất ở địa điểm mới để đầu tư khôi phục sản xuất; trên cơ sở mức độ thiệt hại của từng doanh nghiệp và mức độ hỗ trợ theo các giải pháp về thuế tại công văn số 6642/BTC-CST của Bộ Tài chính,  Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp kể từ năm 2014. Trường hợp sau khi thực hiện việc miễn tiền thuê đất trên mà doanh nghiệp vẫn còn khó khăn thì tham mưu với UBND tỉnh trên cơ sở cân đối nguồn của ngân sách địa phương để quyết định việc hỗ trợ bằng phương pháp ngân sách hoàn trả tiền thuê đất mà doanh nghiệp đã nộp trước khi phải ngừng sản xuất kinh. Tổng số miễn, hoàn và các giải pháp khác không quá số tiền doanh nghiệp bị thiệt hại.

II. Giải pháp hỗ trợ khác:

1. Về gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN của doanh nghiệp bị thiệt hại.

- Về số thuế được gia hạn nộp thuế:

+ Số thuế được gia hạn: là toàn bộ số tiền thuế phát sinh đến thời điểm 30/04/2014 chưa nộp ngân sách của doanh nghiệp liên quan đến cơ sở bị thiệt hại nhưng không vượt quá giá trị thiệt hại. Trường hợp chưa xác định được giá trị thiệt hại thì căn cứ vào cam kết của doanh nghiệp để thực hiện việc gia hạn nộp thuế.

+ Thời gian gia hạn nộp thuế là hai năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số tiền thuế được gia hạn.

- Hồ sơ đề nghị gia hạn thực hiện theo công văn số 6642/BTC-CST.

2. Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, đến ngày 01/7/2014 chưa khôi phục được sản xuất kinh doanh, Cục thuế phối hợp với cơ quan liên quan làm việc với từng doanh nghiệp xác định chi phí thuê nhà xưởng, kho hàng để khôi phục sản xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính, đồng thời báo cáo về mức độ thiệt hại, số các khoản hỗ trợ doanh nghiệp được nhận, các khoản đền bù bảo hiểm... để Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Trên đây là những nội dung cơ bản Cục thuế hướng dẫn để các doanh nghiệp bị thiệt hại, tổn thất biết và thực hiện./.

Nơi nhận:   

                                                                            

- Như trên;    

                                                 

- P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.

        KT.CỤC TRƯỞNG

         PHÓ CỤC TRƯỞNG

    Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn