Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
94

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :8063/QĐ-CT ;Ngày phát hành :22/12/2014
Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Quốc Tế Sonics Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Quốc Tế Sonics Việt Nam

 

 


CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

 

            Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

            Căn cứ  Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

            Căn cứ Công văn số 6442/BTC-CST ngày 21/5/2014 về việc hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thất;

            Căn cứ Công văn số 13563/CT-QLN ngày 28/11/2014 về việc lập và gởi hồ sơ gia hạn nộp thuế;

            Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Quốc Tế Sonics Việt Nam, mã số thuế: 3700477562 tại công văn không số đề ngày 11/12/2014 và hồ sơ kèm theo;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế,           

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Công ty TNHH Quốc Tế Sonics Việt Nam, mã số thuế: 3700477562, địa chỉ: Đường 1B-KCN Đồng An, Thuận an, Bình Dương, được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (dưới đây gọi tắt là tiền thuế), cụ thể như sau:

                                                                           Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Loại thuế được gia hạn

Tiểu mục

Số tiền

Thời hạn  nộp thuế theo quy định

Thời hạn được gia hạn nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thuế TNDN

1052

27,168,032

30/07/2012

30/07/2014

2

Thuế TNDN

1052

35,876,278

30/10/2012

30/10/2014

3

Thuế TNDN

1052

27,433,271

30/01/2013

30/01/2015

4

Thuế TNDN

1052

10,478,241

30/10/2013

30/10/2015

5

Thuế TNDN

1052

4,826,268

02/05/2014

02/05/2016

6

Thuế GTGT

1701

154,157,742

20/08/2012

20/08/2014

7

Thuế GTGT

1701

360,202,761

20/09/2012

20/09/2014

8

Thuế GTGT

1701

26,225,870

20/11/2012

20/11/2014

9

Thuế GTGT

1701

132,826,804

20/11/2012

20/11/2014

10

Thuế GTGT

1701

43,366,339

20/12/2012

20/12/2014

11

Thuế GTGT

1701

93,755,696

20/12/2012

20/12/2014

12

Thuế GTGT

1701

86,803,775

22/04/2013

22/04/2015

13

Thuế GTGT

1701

214,636,551

20/05/2013

20/05/2015

14

Thuế GTGT

1701

182,759,253

20/06/2013

20/06/2015

15

Thuế GTGT

1701

144,173,907

22/07/2013

22/07/2015

16

Thuế GTGT

1701

24,913,344

20/08/2013

20/08/2015

17

Thuế GTGT

1701

188,001,227

20/08/2013

20/08/2015

18

Thuế GTGT

1701

33,307,683

20/09/2013

20/09/2015

19

Thuế GTGT

1701

137,609,288

20/09/2013

20/09/2015

20

Thuế GTGT

1701

87,013,794

21/10/2013

21/10/2015

21

Thuế GTGT

1701

142,736,163

21/10/2013

21/10/2015

22

Thuế GTGT

1701

103,331,541

20/11/2013

20/11/2015

23

Thuế GTGT

1701

23,859,164

20/12/2013

20/12/2015

24

Thuế GTGT

1701

18,792,610

20/02/2014

20/02/2016

 

 Tổng cộng

 

2,304,255,602

 

 

 

Điều 2. Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, Công ty TNHH Quốc tế Sonics Việt Nam phải nộp đầy đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Sonics Việt Nam không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời gian gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Công ty TNHH Quốc tế Sonics Việt Nam; Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; Trưởng Phòng Kê Khai và Kế toán thuế; Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ; Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                    

- Như Điều 3;

- Trang thông tin điện tử của Cục Thuế;

- Lưu VT, QLN.

(141212/146/118612)

                                                KT.CỤC TRƯỞNG

                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

                             

                                       Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn