Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
86

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :1972 /CT-THNVDT ;Ngày phát hành :17/02/2017
V/v chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch “Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

Kính gửi:   - Các phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế;

               - Chi cục Thuế các huyện, thị xã, Thành phố

   - Căn cứ Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13/09/2016 của Bộ Tài chính về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua biện pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn;

   - Căn cứ Công văn số 4156/TCT-DNL ngày 13/09/2016 của Tổng cục Thuế về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu;

   - Thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND về việc Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu của các CSKD xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là “Kế hoạch số 404/KH-UBND”).

   Cục Thuế đề nghị các Phòng thuộc văn phòng Cục Thuế, Chi cục Thuế (CCT) các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc triển khai thực hiện ngay các nội dung như sau:

   1/ Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế (TTHT NNT):

   - Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí địa phương để tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung kế hoạch; cụ thể:

   + Phối hợp cơ quan Báo Bình Dương để đăng báo nội dung Kế hoạch số 404/KH-UBND;

   + Phối hợp cơ quan Đài Phát thanh, Truyền hình Bình Dương cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) thông qua chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” để phổ biến nội dung cụ thể của Kế hoạch số 404/KH-UBND. Qua đó giới thiệu hướng dẫn, giải đáp rõ những vấn đề, chi tiết dự lường phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế họach giải pháp niêm phong đồng hồ tổng.

   - Phối hợp Phòng Kiểm tra thuế số 1 (KTT 1) liên hệ các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: Cty TM XNK Thành Lễ TNHH Một TV, Công ty Xăng Dầu Sông Bé TNHH Một TV lồng ghép tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 404/KH-UBND đến tất cả các đơn vị, CSKD trực thuộc trong hệ thống phân phối kinh doanh của công ty.

   - Cập nhật đưa nội dung Kế hoạch lên trang Web của Cục Thuế để các CSKD và người dân biết, hiểu rõ thực hiện và giám sát việc thực hiện.

   - Phát hành, gửi các CCT mẫu thông báo triển khai kế hoạch giải pháp niêm phong để các CCT trực tiếp gửi đến tất cả các CSKD xăng dầu hiện đang hoạt động trên địa bàn quản lý biết, hiểu rõ và thống nhất thực hiện kế hoạch. 

   - Công khai số điện thoại, số fax, địa chỉ email để các tổ chức, CSKD xăng dầu và người dân cần thiết liên hệ kịp thời khi phát hiện tem, dấu, chì niêm phong bị rách, hỏng, mất hiệu lực niêm phong hoặc trường hợp buộc phải bóc, tháo gỡ niêm phong trước khi tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố hỏng hóc…

   2/ Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán (THNVDT):

   - Tham mưu phối hợp phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ (HCQT-TV-AC) lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch và thống nhất với cơ quan Chi cục TCĐLCL về hình thức, số lượng, chất lượng, mẫu qui cách  tem, dấu, chì, công cụ - dụng cụ niêm phong.

   - Tham mưu văn bản Chỉ đạo các Phòng, CCT tổ chức thực hiện phối hợp với Chi cục (Trung tâm Kỹ thuật) TCĐLCL, Chi cục (Đội) Quản lý Thị trường (QLTT) về triển khai thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND đảm bảo đạt hiệu quả và đúng tiến độ, thời gian quy định.

   - Là đơn vị đầu mối của cơ quan Thuế chịu trách nhiệm liên hệ phối hợp công tác với Chi cục TCĐLCL và Chi cục QLTT; và đầu mối tiếp nhận, cập nhật thông tin phản ánh của Đoàn Công tác liên ngành, đôn đốc giám sát thực hiện các nội dung báo cáo của CCT để tổng hợp, tham mưu định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế về tiến độ, diễn biến kết quả trong và sau quá trình thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND.

   3/ Phòng HCQT-TV-AC (Bộ phận Ấn chỉ):

   - Chủ trì phối hợp phòng THNVDT thống nhất với cơ quan Chi cục TCĐLCL về hình thức, số lượng, chất lượng, mẫu qui cách  tem, dấu, chì, công cụ - dụng cụ niêm phong bảo đảm yêu cầu công tác triển khai thực hiện kế hoạch.

   - Căn cứ chỉ đạo, phê duyệt của lãnh đạo Cục Thuế, là đơn vị:

   * Chịu trách nhiệm chi, ứng, thanh quyết toán kinh phí phục vụ yêu cầu kế hoạch công tác theo dự toán được duyệt.

   * Quản lý, bảo quản, theo dõi cấp phát, quyết toán, định kỳ báo cáo sử dụng tem, dấu, chì niêm phong.

   4/ Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố (các CCT) và Phòng KTT 1 :

   4.1)- Các Chi cục Thuế:

   - Sau khi thống nhất với cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương, ngay trong tháng 02/2017, tham mưu UBND huyện, thị, thành phố quyết định thành lập Đoàn Công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND. Thành phần gồm CBCCVC: Thuế, QLTT, TCĐLCL và UBND hoặc CA xã, phường, thị trấn; đồng chí Chi cục Trưởng Chi cục Thuế phụ trách Trưởng Đoàn Công tác.

   - Nhanh chóng báo cáo UBND huyện, thị, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nội dung Kế hoạch số 404/KH-UBND trên các phương tiện truyền thông tại địa phương. Đồng thời trực tiếp gửi thông báo triển khai nội dung thực hiện Kế hoạch (theo mẫu do P.TTHT NNT phát hành) có ký nhận của tất cả các CSKD xăng dầu hiện đang hoạt động trên địa bàn quản lý.

    - Duy trì tốt chế độ báo cáo, định kỳ ngày 10, 20 hàng tháng báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố và Cục Thuế tiến độ, kết quả thực hiện. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc hoặc những đề xuất, kiến nghị để Cục Thuế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành cấp trên chỉ đạo xử lý.

   Sau thời gian dự kiến kết thúc kế hoạch (31/03/2017), các Đoàn công tác cùng với CCT tham mưu báo cáo UBND huyện, thị, thành phố tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND đồng thời báo cáo Cục Thuế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và lãnh đạo ngành cấp trên.

   4.2)- Phòng KTT 1:

   Liên hệ các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phối hợp Phòng TTHT NNT nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn  tất cả các CSKD xăng dầu thuộc hệ thống phân phối kinh doanh hiểu rõ, thống nhất thực hiện đồng bộ nội dung Kế hoạch số 404/KH-UBND.

   Tăng cường phối hợp và phân công CBCC tiếp nhận toàn bộ thông tin, tài liệu, số liệu ghi nhận của Đoàn Công tác liên ngành thông qua các CCT bàn giao để làm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra quản lý thu thuế các CSKD xăng dầu thuộc khu vực kinh tế nhà nước.

   Tiếp tục, định kỳ hàng tháng/quý, cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp (bao gồm các CCT, phòng KTT 1) duy trì thưòng xuyên áp dụng tổng hợp biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra thực tế tại các CSKD xăng dầu diện quản lý; tiến hành rà soát, đối chiếu kê khai, nộp thuế; so sánh, phân tích kết quả thu thuế theo lĩnh vực, địa bàn so với thời gian trước khi thực hiện kế hoạch giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm và công khai thông tin đối với các CSKD có hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh, vi phạm pháp luật về thuế.

   Những nội dung cần quan tâm lưu ý thực hiện trước, trong và sau khi quá trình Đoàn Công tác liên ngành hoàn tất việc niêm phong.

   * Thống nhất với CSKD tính pháp lý của phương thức mở sổ theo dõi để bảo đảm nội dung ghi nhận chỉ tiêu liên quan chỉ số đồng hồ đếm tổng, số lượng hàng tồn kho thực tế; sổ có đánh số trang, đóng dấu giáp lai, ký tên xác nhận của người giữ, ghi sổ của CSKD v..v… làm căn cứ theo dõi, đối chiếu thực hiện phục vụ công tác quản lý thu - nộp thuế.

   * Đối với các CSKD xăng dầu thuộc thành phần kinh tế nhà nước (các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng, chi nhánh, trạm KD,…thuộc khu vực quốc doanh); căn cứ chỉ tiêu, số liệu ghi nhận bảo đảm đầy đủ, chính xác, rõ ràng; Đoàn công tác thực hiện cập nhật, theo dõi riêng, báo cáo Trưởng Đoàn để phối hợp thông qua Chi cục Thuế có văn bản bàn giao cụ thể gửi Phòng KTT 1 Cục Thuế đính kèm bản chính “biên bản niêm phong”. Phòng KTT 1 tiếp nhận bàn giao, lưu hồ sơ theo dõi, tiếp tục thực hiện kiểm tra theo trình tự các bước công việc cần thiết theo quy định quy trình quản lý thu thuế.

   * Tương tự, trường hợp đối với các CSKD xăng dầu khu vực dân doanh (ngoài quốc doanh) là đơn vị trực (phụ) thuộc khai thuế tập trung tại trụ sở đơn vị chính không cùng địa bàn huyện, thị, thành phố Đoàn Công tác triển khai nhiệm vụ nhưng phạm vi quản lý thuế thuộc địa bàn tỉnh; Trưởng Đoàn phân công nhiệm vụ cập nhật, theo dõi riêng... Thông qua quy chế phối hợp, giữa các Chi cục Thuế tiến hành bàn giao cụ thể cho cơ quan quản lý thuế đơn vị chính, đính kèm bản chính “biên bản niêm phong” để lưu hồ sơ theo dõi. Cơ quan thuế tiếp nhận bàn giao tiếp tục thường xuyên tiến hành kiểm tra theo trình tự các bước công việc cần thiết bảo đảm theo yêu cầu công tác quản lý thuế.

   * Cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp trên từng địa bàn thực hiện:

   (i) Chuẩn bị tốt nội dung thu thập, cập nhật, thống kê tổng hợp toàn bộ thông tin số liệu cần thiết liên quan công tác quản lý thu thuế cùng kỳ của năm 2016 trở về trước đối với từng CSKD xăng dầu để làm căn cứ đối chiếu, phân tích, so sánh kết quả thu thuế, hiệu quả đạt được sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND;  

   (ii) Công khai số điện thoại, số fax, địa chỉ email để các tổ chức, CSKD xăng dầu và người dân cần thiết liên hệ kịp thời khi phát hiện tem, dấu, chì niêm phong bị rách, hỏng, mất hiệu lực niêm phong hoặc trường hợp buộc phải bóc, tháo gỡ niêm phong trước khi tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố hỏng hóc…

   5/ Quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có những đề xuất, kiến nghị cần thiết điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các đơn vị có liên quan kịp thời thông tin, phản ánh về Cục Thuế - phòng THNVDT, vui lòng liên hệ công chức thuế: Lý Thiện Trí, điện thọai số: 0650 3834517 hoặc 0918 063456).

   Trưởng các Phòng, Chi cục Trưởng hết sức quan tâm, chủ động tổ chức thụưc hiện và chịu trách nhiệm trước Cục Trưởng Cục Thuế về nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND về Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu của các CSKD xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

   Cục Thuế yêu cầu các Phòng có liên quan Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                            CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                     Đã ký : Lê Văn Trang 

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn