Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
53

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :7872/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :15/05/2017
V/v hóa đơn bán tài sản đảm bảo tiền vay - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Thủ Dầu Một

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Thủ Dầu Một.

   Cục Thuế có nhận được công văn số 100/BIDV.TDM ngày 13/04/2017 của Ngân hàng về việc đề nghị được hướng dẫn thủ tục cấp hóa đơn cho việc bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ vay và ngày 28/4/2017 Cục Thuế đã có công văn số 7227/CT-TT&HT báo Ngân hàng chờ xem xét giải quyết.

   Nay, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Điều 11, Điều 13 Thông tư  39/2015/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

   “Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

   1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:   

   a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

   Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.   

   b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

   c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

   d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

   đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

   …

   Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

   1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

   Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

   2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

   Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

   Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

   Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

   3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

   - Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

   …

   Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

   Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.”

   Căn cứ khoản 3, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

   “- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể: 

   + Tài sản bảo đảm tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

   + Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

   Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

   Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp Công ty K.A.N.E.N không có khả năng trả nợ và đã bàn giao tài sản cho Ngân hàng để xử lý theo quy định của pháp luật thì tài sản đảm bảo tiền vay khi bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi bán tài sản đảm bảo tiền vay Ngân hàng phải sử dụng hóa đơn của Ngân hàng để xuất cho người mua (do Ngân hàng không thuộc đối tượng được mua hóa đơn và cũng không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in).

   Tuy nhiên, tài sản là máy móc thiết bị chưa thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng và hiện nay chưa có quy định cũng như hướng dẫn về kê khai thuế TNDN đối với trường hợp bán tài sản (máy móc thiết bị) đảm bảo tiền vay. Do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay và chấp hành nghĩa vụ thuế, Cục Thuế thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho Ngân hàng.

   Ngân hàng thực hiện thủ tục cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (Ngân hàng liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn, xác định số thuế phải nộp theo quy định. Sau khi có chứng từ nộp thuế, Ngân hàng liên hệ Phòng HCQT-TV-AC (bộ phận Ấn chỉ) để được cấp hóa đơn lẻ).

   Cục Thuế trả lời cho Ngân hàng biết để thực hiện./.           

Nơi nhận:                                                                               KT.CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG

-  Lãnh đạo cục (Email b/c);  

-  P. KT1, KT2, KT3 (Email);

-  P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                                           Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn