Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
48

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :7781/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :15/05/2017
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp - Công ty TNHH CNTUS AEGIS VINA

Kính gửi: Công ty TNHH CNTUS AEGIS VINA.

   Cục Thuế có nhận được công văn số 01/CV/CNTUS ngày 19/04/2017 của Công ty về việc xác định ưu đãi thuế TNDN, ngày 21/04/2017 Cục thuế có công văn số 6892/CT-TT&HT gửi đến Công ty cung cấp hồ sơ. Qua nội dung công văn nói trên và hồ sơ do Công ty cung cấp, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ khoản 2, Điều 13, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

 “3. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

   Căn cứ Điều 6 Chương 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN:

    “3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi)...”

   Căn cứ khoản 2, Điều 12  Thông  tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa  đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC có quy định về Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau:

    “4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời  gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.”

   Căn cứ Điều 17 Chương IV Thông tư151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTChướng dẫn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm như sau:

   “ Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý...

   Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

   Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán...”

   Căn cứ Điều 9 Chương II Thông tư 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định lỗ và chuyển lỗ như sau:

   “ 1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

   2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

   Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thành lập mới trong KCN Mapletree Bình Dương theo giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 463043000403 ngày 16/04/2013 do Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp lần thứ  nhất và chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 05/04/2016, hoạt động trong ngành sản xuất các loại mặt nạ công nghiệp, các loại bộ lộc khí. Sản xuất chính thức từ ngày 16/05/2013theo tiến độ thực hiện dự án trong Giấy phép đầu tư thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới đối với thu nhập từ thực hiện dự án trong khu công nghiệp theo quy định như sau: được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

   Thời gian miễn thuế, giảm thuế được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 12  Thông  tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 nêu trên, nếu theo báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  mà Công ty đã nêu tại nội dung công văn như đã nêu trên thì năm 2013 đến năm 2015 Công ty lỗ thì năm 2016 là năm thứ nhất, năm 2017 là năm thứ 2 Công ty được miễn thuế TNDN, năm 2018 đến năm 2021giảm 50% số thuế TNDN phải nộp.

   Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanhtrong các quý năm 2017, nếu Công ty kinh doanh có lãi thì Công ty được chuyển số lỗ tạm thời vào số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hàng quý( số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

   Nếu sau khi chuyển số lỗ tạm thời vào số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hàng quý năm 2017 mà vẫn còn lỗ thì Công ty không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hàng quý năm 2017, Việc thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quýCông ty không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

   Trên đây là ý kiến của Cục thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện.

Nơi nhận:                                                                      KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                    PHÓ CỤC TRƯỞNG   

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                         Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn