Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
52

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :7897/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :16/05/2017
V/v hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất - Công ty TNHH Baiksan Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Baiksan Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 04/2017/CV-BSV ngày 27/4/2017 của Công ty về việc hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất.

   Qua nội dung Công ty trình bày, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế như sau:

   “Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính”

   Căn cứ Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định vngười nộp thuế như sau:

   “Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:

   ...”

   Tại điều 1 Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế :

     “ …   5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

 ...”

   Tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ tài chính sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC  có quy định về các loại hóa đơn như sau:

   “2. Các loại hóa đơn:

   …

   b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

   …

   - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”(mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

   Tại khoản 3, Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính có quy định:

   “…3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

   - Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

   …   Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

   Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.”

   Tại điểm e, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính có quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau :

   "e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

   Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

   Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

   Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

   Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

   Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá."

   Căn cứ công văn số  5892/TCT-CS ngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế có hướng dẫn về việc hóa đơn và thuế GTGT gửi cục thuế TP. Hà Nội và Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam như sau:

   “ Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày tại công văn số 02/GSV-TCT của Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam và công văn số 8842/CT-HTr của Cục Thuế TP. Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Nhất trí với ý kiến Cục Thuế TP. Hà Nội: Việc chuyển nhượng quyền thuê lại quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất) cho Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam (là doanh nghiệp nội địa) không phải là hoạt động phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

   - Để tạo thuận lợi cho các bên và đảm bảo thực hiện theo chính sách thuế GTGT, giao Cục Thuế TP. Hà Nội cấp lẻ 01 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam để Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam lập giao cho Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam. Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam thực hiện nộp thuế GTGT đầy đủ (theo thuế suất thuế GTGT 10%) trước khi nhận hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam có trách nhiệm kê khai thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại quyền sử dụng đất để tính thuế TNDN theo quy định hiện hành.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty là Doanh nghiệp chế xuất, không thuộc đối tượng khai nộp thuế GTGT, khi bán sản phẩm (do Công ty sản xuất) vào nội địa phải thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”. Đồng tiền ghi trên hóa đơn Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Tỷ giá ngoại tệ ghi trên hóa đơn Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1.3 Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính.

   Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào thị trường nội địa không phải là hoạt động phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT do đó Công ty làm thủ tục đề nghị cấp hóa đơn lẻ với Cục thuế tỉnh Bình Dương (Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn, xác định số thuế phải nộp theo quy định. Sau khi có chứng từ nộp thuế, Công ty liên hệ Phòng HC-QT-TV-AC (bộ phận Ấn chỉ) để được cấp hóa đơn lẻ là Hóa đơn GTGT) theo đúng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính nêu trên.

   Vấn đề Công ty hỏi về việc bán hàng vào nội địa của Công ty có được phép ký hợp đồng bằng ngoại tệ hay không, không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Thuế. Đề nghị Công ty liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn thực hiện.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời để Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                      KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                    PHÓ CỤC TRƯỞNG   

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                         Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn