Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
120

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :1664/TCT-KK ;Ngày phát hành :26/04/2017
V/v triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày 24/4/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử;   

   Căn cứ Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử và Quy trình ban hành kèm theo.

   Để việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử đảm bảo theo đúng pháp luật, đúng Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng của ngành thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Để việc tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ này tại các Cục Thuế được kịp thời và đạt hiệu quả, mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Thời gian và phạm vi áp dụng dịch vụ Hoàn thuế điện tử:

   - Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/5/2017

   - Phạm vi áp dụng: Tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2. Hướng dẫn quy trình xử lý nghiệp vụ Hoàn thuế điện tử:

   Việc phân công các bộ phận thuộc cơ quan thuế các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế các cấp và theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục Thuế, Công văn số 3228/TCT-KK ngày 12/8/2014 của Tổng cục Thuế v/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại quy trình hoàn thuế 905 (sau đây gọi tắt là: Quy trình hoàn thuế).

   Các nội dung liên quan đến việc lựa chọn người nộp thuế tham gia hoàn thuế điện tử; phân công giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng trong cơ quan thuế; công tác tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử của người nộp thuế, trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế cho người nộp thuế; lưu trữ, tra cứu hồ sơ, kết quả đã nhận, gửi của người nộp thuế, cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử được thực hiện theo hướng dẫn nêu tại Phụ lục 01 kèm theo công văn này.

3. Hướng dẫn triển khai nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dịch vụ Hoàn thuế điện tử:

   Tổng cục đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý Hoàn thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, gồm có:

   - Nâng cấp ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) từ phiên bản 3.4.0;

   - Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) từ phiên bản 1.3.0;

   - Nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) từ phiên bản 1.4.0 đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử.

   Các nội dung về tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ hoàn thuế điện tử thực hiện bằng hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế; tài liệu hướng dẫn người nộp thuế, cán bộ thuế sử dụng hệ thống ứng dụng trong lập, gửi, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02, Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho cán bộ thuế và Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người nộp thuế kèm theo công văn này.

   4. Hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện dịch vụ hoàn thuế điện tử:

   Thực hiện theo Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/2/2017 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai các công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế như sau:

   Về nội dung truyên truyền: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp điện tử.

   Về kinh phí, các kênh tuyên truyền, các sản phẩm, hình thức tuyên truyền được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo công văn này.

   5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện triển khai tại các Cục Thuế:

   5.1. Tổ chức thực hiện triển khai tại Cục Thuế:

   Do dịch vụ Hoàn thuế điện tử là dịch vụ mới, làm thay đổi thói quen sử dụng của NNT và cách thức xử lý hồ sơ của cán bộ thuế, do đó Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng Kê khai và Kế toán thuế, Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Thanh tra kiểm tra, Quản lý nợ, Pháp chế... phối hợp cùng phòng Tin học tổ chức triển khai như sau:

   - Thành lập Tổ triển khai dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo đúng quy định tại Quy trình triển khai dịch vụ Hoàn thuế điện tử đã ban hành.

   - Lập danh sách người nộp thuế đủ điều kiện sử dụng dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo giai đoạn 1 tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Công văn này.

   - Tổ chức đào tạo, tuyên truyền cho cán bộ thuế, người nộp thuế về dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

   - Thông báo cho Người nộp thuế được lựa chọn theo danh sách về việc triển khai cung cấp dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo nội dung nâng cấp ứng dụng iHTKK từ phiên bản 3.4.0, iTaxviewer từ phiên bản 1.3.0, TMS từ phiên bản 1.4.0 nêu trên và hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

   - Tổ chức tuyên truyền về dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

   - Tổ chức hỗ trợ dịch vụ Hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế kịp thời để NNT hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ như các dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử trước đây đã và đang thực hiện.

   - Chậm nhất ngày 20/7/2017, Cục Thuế lập báo cáo đánh giá kết quả triển khai dịch vụ Hoàn thuế điện tử tính đến ngày 15/7/2017 tại Cục Thuế gửi Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) để Tổng cục Thuế tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và các hệ thống ứng dụng phù hợp với yêu cầu triển khai thực tế tại các Cục Thuế.

   5.2. Thông tin hỗ trợ triển khai:

   Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, các cơ quan Thuế liên hệ về các đơn vị của Tổng cục Thuế như sau để được hỗ trợ kịp thời: 

   - Hỗ trợ về nghiệp vụ và tuyên truyền hỗ trợ:

   + Vụ Kê khai và kế toán thuế: Điện thoại 04.39728392; Hộp thư điện tử: nddat01@gdt.gov.vn;

   + Vụ Tuyên truyền và hỗ trợ Người nộp thuế: Điện thoại 04.39728084; Hộp thư điện tử: vuttht@gdt.gov.vn.

   - Hỗ trợ về kỹ thuật: Các vướng mắc của Cục Thuế về hỗ trợ kỹ thuật gửi về hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ service desk (https://hotro.tct.vn) và Nhóm hỗ trợ thuế điện tử theo email nhomhttdt@gdt.gov.vn và số điện thoại 04.37689679 (Cục CNTT) số máy lẻ 2180, 2181, 2182, 2183, 2184.

   Cục Thuế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện hoàn thuế tại Cục Thuế, Chi cục Thuế theo pháp luật, đúng Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Công văn này.

   Thủ trưởng cơ quan Thuế có trách nhiệm tổ chức, bố trí phân công cán bộ thực hiện việc hoàn thuế theo đúng các nội dung công việc, thời gian quy định của Quy trình hoàn thuế và Công văn này. Kinh phí tổ chức triển khai và nâng cấp các ứng dụng đáp ứng triển khai dịch vụ Hoàn thuế điện tử được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cục Thuế tổng hợp phản ánh về Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

   Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

- Vụ CS, Vụ PC, Vụ TTHT, Cục CNTT;

- Lưu: VT, KK (2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  

 

 

 

 

Nguyễn Đại Trí

 

Các Phụ lục kèm theo :

-Phụ lục 1             -Phụ lục 2           -Phụ lục 3

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn