Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
104

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :11154/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :12/07/2017
V/v chính sách ưu đãi thuế - Công ty Cổ Phần Phước Hòa

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Phước Hòa.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 05/CVPH ngày 04/7/2017 của Công ty về chính sách ưu đãi thuế. Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   1. Về chính sách ưu đãi tiền thuê đất:

   Tại khoản 2, khoản 3, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có quy định về việc miễn tiền thuê đất như sau:

   “2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước...

   3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản quy định tại khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

   ...c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư;.... ”.

   Theo quy định tại khoản 3 mục III phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư phát triển nhà máy điện thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

   Theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Thông tư số 77/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, người thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định; trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm thì trong khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất. 

   Căn cứ các quy định nêu trên, dự án đầu tư phát triển nhà máy điện của Công ty CP Phước Hòa được miễn tiền thuê đất như sau:

   - Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

   - Được miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án.

   - Doanh nghiệp chỉ được hưởng miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian còn lại kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất.

   2. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:   

   Tại điểm b, khoản 1, Điều 11, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có quy định về thuế suất ưu đãi thuế TNDN:

   “1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

   b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

   Dự án đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga phải phát sinh doanh thu, thu nhập từ quá trình hoạt động của các dự án đầu tư nêu trên thì mới thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện thi công, xây dựng các công trình này thì phần thu nhập từ hoạt động thi công, xây dựng không được hưởng ưu đãi thuế theo quy định này...”

   Tại khoản 2, Điều 11, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có quy định về các trường hợp được kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN:

   “a) Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều này có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư.

   b) Đối với dự án quy định tại điểm e Khoản 1 Điều này đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

   - Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư;

   - Sử dụng thường xuyên bình quân trên 6.000 lao động;

   - Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

   c) Căn cứ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Khoản này nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 15 (mười lăm)năm”.

   Tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có quy định về miễn, giảm thuế TNDN:

   “1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

   a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

   Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty CP Phước Hòa thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700793085, cấp ngày 11/4/2007 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, địa chỉ đặt tại trụ sở: Số 461, đường 30/04, Phú Thọ, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và giấy chứng nhận đầu tư số 46112000092 do Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/8/2011, tên dự án: Nhà máy thủy điện Phước Hòa, mục tiêu: Sản xuất điện (thủy điện)…; công suất: 12,5MW, địa điểm thực hiệu dự án: xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nếu Công ty thực hiện đúng theo dự án đầu tư phát triển nhà máy điện thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư  và hoạt động theo đúng giấy phép kinh doanh thì thu nhập từ hoạt động này Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới và được miễn thuế TNDN trong 4 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 09 năm tiếp theo nếu dự án đầu tư đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

   Trường hợp có thể kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 15 (mười lăm) năm, nếu Công ty đáp ứng theo quy định nêu trên.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.   

Nơi nhận:                                                                              KT.CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                            PHÓ CỤC TRƯỞNG

-  Lãnh đạo cục (Email b/c);  

-  P. KT1, KT2, KT3 (Email);

-  P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                                            Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn