Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
44

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :18792/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :06/11/2017
V/v nộp BCTC quyết toán năm - Công Ty TNHH American Home Việt Nam

Kính gửi:  Công Ty TNHH American Home Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 54/17-CVAP-AH ngày  24/10/2017 của Công ty hỏi về nộp BCTC quyết toán năm.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại Điều 191 Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định về Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con:

   “1. Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

   a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;

   b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;

   c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.

   ...”.

   Tại khoản 1,Điều 33 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định về Kiểm toán báo cáo tài chính

   “1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.”

   Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính có quy định về  trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:

   a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

   Tại Điều 16  Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ có quy định về Lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất:

   “Căn cứ khoản 2 Điều 30 của Luật Kế toán, việc lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất được quy định như sau:

   1. Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, thì ngoài việc phải lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đó còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc trong cùng đơn vị kế toán đó.

   2. Công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Bộ Tài chính.

   3. Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán quý và cuối kỳ kế toán năm.

   4. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc.”

   Tại khoản 1, Điều 19; điểm a, khoản 2, Điều 20 Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ  có quy định về nơi nhận báo cáo tài chính:

  “Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, nơi nhận báo cáo tài chính được quy định như sau:

    1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

    Điều 20. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

    Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

    2. Đối với các loại doanh nghiệp khác:

    a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

      …”.

   Tại Khoản 1(a), Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập quy định những đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm: 

   “1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

   a)    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;”.

     Tại công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính về các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán:

   “Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị không chấp nhận báo cáo tài chính mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm của các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và thông báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kế toán, kiểm toán độc lập và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.”

    Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có thành lập Chi nhánh hạch toán độc lập khác tỉnh với công ty mẹ, khi kết thúc năm tài chính thì Công ty mẹ và Chi nhánh phải nộp các loại báo cáo Cơ quan thuế địa phương như sau:

   Đối với Công ty mẹ: phải lập hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính năm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất.

   Đối với Chi nhánh hạch toán độc lập: phải lập hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính năm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

   Về trình tự, thủ tục, thời hạn nộp các mẫu biểu tờ khai thuế đối với Công ty và Chi nhánh, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

 

   Nơi nhận:                                                                          CỤC TRƯỞNG   

  - Như trên;                                                                             

  - Lãnh đạo cục (Email b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email); 

  - Lưu: VT, P.TT & HT.P.                                               Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn