Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
81

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :19851 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :29/11/2017
V/v hướng dẫn hình thức xử lý hóa đơn - Công ty TNHH BĐS Guocoland Bình Dương

Kính gửi: Công ty TNHH BĐS Guocoland Bình Dương.

   Cục Thuế có nhận công văn số 01/082017 ngày 14/08/2017 của Công ty hỏi về việc hướng dẫn hình thức xử lý hóa đơn. Để có cơ sở trả lời theo đúng qui định của pháp luật, Cục Thuế đã có công văn số 14701/CT-TT&HT ngày 22/08/2017 đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại khoản 5, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 25/08/2013 của Bộ Tài chính có quy định về thu nhập chịu thuế:

   “5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

   Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

   g) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

   Quy định về nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai nêu tại khoản 5 Điều này thực hiện theo pháp luật về kinh doanh bất động sản.

   Tại khoản 2, Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính có quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS:

   “Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

   Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

   Tại điểm a,  khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính có quy định về  Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

   “…

   Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

   - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

   - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

   - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

   Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

   Tại tiết a.3, điểm a, khoản 10, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định về giá tính thuế:

   “10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

   a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

   a.3) Trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Riêng trường hợp thuê đất xây dựng nhà để bán, kể từ ngày 01/7/2014 thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

   Ví dụ 36: Công ty cổ phần VN-KR có ngành nghề kinh doanh đầu tư, kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Công ty được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất 1 lần để đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để thực hiện dự án; thời hạn thuê đất là 50 năm. Diện tích đất thuê là 300.000 m2, giá thu tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê là 82.000đ/ m2. Tổng số tiền thuê đất phải nộp là 24,6 tỷ đồng. Công ty không được miễn, giảm tiền thuê đất. Sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng, Công ty ký hợp đồng cho nhà đầu tư thuê lại với thời gian thuê là 30 năm, diện tích đất cho thuê là 16.500 m2, đơn giá cho thuê tại thời điểm ký hợp đồng là 650.000đ/m2 cho cả thời gian thuê, giá đã bao gồm thuế GTGT).

   Giá đã có thuế GTGT đối với tiền thu từ cho thuê hạ tầng trong cả thời gian cho thuê (30 năm) đối với Công ty cổ phần VN-KR cho nhà đầu tư thuê được xác định là:

   16.500 m2 x (650.000 – (82.000đ/m2 : 50 năm x 30 năm)) = 9,9132 tỷ đồng.

   Giá chưa có thuế GTGT được xác định là:  9,9132/1+10%=  9,012 tỷ đồng.

   Thuế GTGT là: 9,012 x 10% = 0,9012 tỷ đồng.

   …”

   Tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có quy định về trường hợp trả lại hàng hóa:

   “Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)

   Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong năm 2010 Công ty có ký hợp đồng thuê dài hạn số HD081198  ngày 15/06/2010 với ông Ang Eng Joo (Quốc tịch Singapore) để cho thuê dài hạn căn hộ số 1C#06-02, Công ty đã thu tiền, lập hóa đơn và giao cho khách hàng đối với hợp đồng cho thuê nhà nêu trên.

   Ngày12/05/2017,  Ông Ang Eng Joo có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng thuê dài hạn HD081198  ngày 15/06/2010  cho bên thứ ba là  Bà Vũ Thị Ngân theo hợp đồng thuê dài hạn giữa Ông Ang Eng Joo và Công ty, nếu trong hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê căn hộ (BĐS) giữa hai bên có thỏa thuận về  thuế TNCN phát sinh (nếu có) thuộc bên mua hoặc bên bán nộp, thì bên có trách nhiệm lập thủ tục kê khai, nộp thuế TNCN được thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày  15/06/2015 của Bộ Tài chính, với thuế suất chuyển nhượng BĐS áp dụng là 2% trên giá chuyển nhượng.

   Nay Công ty và khách hàng chuyển đổi Hợp đồng thuê dài hạn HD081198  ngày 15/06/2010   kèm theo phụ lục hợp đồng sang Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thì đối với hóa đơn đã lập được xử lý như sau:

   Trường hợp Công ty chưa được cơ quan thuế có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì Công ty và bên thứ ba (Bà Vũ Thị Ngân) phải lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê dài hạn số HD081198 ngày 15/06/2010, đồng thời lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập, trong biên bản ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn đã lập để làm cơ sở kê khai, bổ sung điều chỉnh giảm theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Trường hợp Công ty đã có quyết định thanh tra, kiểm tra và ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế, điều chỉnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền.

   Đối với hợp đồng chuyển nhượng căn hộ nêu trên, Công ty tự xác định giá tính thuế GTGT theo quy định tại điểm a3, khoản 10, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC để lập hóa đơn giao cho bên thứ ba (Bà Vũ Thị Ngân) và kê khai, nộp thuế theo quy định.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                               CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                 

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT.                                        Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn