Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
99

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :10492/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :27/10/2010
Thông báo V/v triển khai Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

THÔNG BÁO :

( V/v triển khai Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ )

Kính gửi: Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 19 tháng 10 năm 2010, Cục thuế đã có công văn số 10239/CT-TT&HT về việc triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ gửi cho doanh nghiệp, đến nay Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn, vì vậy Cục Thuế thông báo và hướng dẫn một số nội dung để đơn vị biết và thực hiện:

   Kể từ ngày 01/01/2011 trở đi, Cơ quan thuế không bán hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành cho các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn). Cơ quan thuế chỉ bán hoá đơn cho một số đối tượng cụ thể, vì vậy các doanh nghiệp phải chuẩn bị việc tạo hoá đơn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

   I. Tạo hoá đơn đối với các tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh:

   Tạo hoá đơn là hoạt động làm ra mẫu hoá đơn để sử dụng, thể hiện bằng các hình thức hoá đơn. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hoá đơn khác nhau theo quy định.

   1. Tạo hoá đơn tự in:

   1.1 Hoá đơn tự in: là hoá đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

   1.2 Đối tượng được tạo hoá đơn tự in:

   - Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo và sử dụng hoá đơn tự in ngay sau khi được cấp MST gồm:

   + Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

   + Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   + Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 5 (năm) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hoá đơn.

   - Các tổ chức kinh doanh đang hoạt động khác: Được tạo và sử dụng hoá đơn tự in khi đáp ứng các điều kiện sau:

   + Đã được cấp mã số thuế.

   + Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ.

   + Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật kế toán có phần mềm kế toán bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm hoá đơn.

   + Có hệ thống thiết bị ( máy tính, máy in, máy tính tiền ) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

   + Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới hai mươi (20) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.

   2. Tạo hoá đơn điện tử:

   - Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

   - Hoá đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

   - Việc quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

   3. Tạo hoá đơn đặt in:

   3.1 Hoá đơn đặt in: là hoá đơn do các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

   3.2 Đối tượng được tạo hoá đơn tự in

   - Tổ chức kinh doanh; hộ và cá nhân kinh doanh có mã số thuế (không bao gồm hộ, cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp).

   - Tổ chức kinh doanh mới thành lập hoặc đang hoạt động mà đáp ứng được các điều kiện để được tạo hoá đơn tự in nhưng không tự in.

   - Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không tự in hoặc mua của cơ quan thuế.

   4. Đối tượng được mua hoá đơn của cơ quan thuế:

   -  Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh: là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm;

   - Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đủ điều kiện đặt in nhưng không đặt in thì được mua hóa đơn của cơ quan thuế;

   - Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

   - Doanh nghiệp siêu nhỏ (doanh nghiệp có 10 lao động trở xuống) theo qui định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

   - Doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn là địa bàn thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hoặc đơn vị trực thuộc khai thuế giá trị gia tăng riêng thì đơn vị trực thuộc tạo và sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 153/2010/TT-BTC.

   Đối với hai đối tượng (doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn). Cơ quan thuế chỉ thực hiện bán hóa đơn trong năm 2011, từ năm 2012 các doanh nghiệp này phải tự tạo hóa đơn để sử dụng.

   II. Những công việc cần triển khai thực hiện:

   Để đảm bảo có hóa đơn sử dụng trong việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngay từ ngày 01/01/2011, các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh căn cứ vào tình hình, điều kiện của đơn vị mình, đối chiếu với quy định tạo hóa đơn (nêu trên) để xác định đúng và lựa chọn hình thức tạo hóa đơn phù hợp và chuẩn bị tốt một số công việc sau:

   1. Chuẩn bị tạo hóa đơn:

   1.1 Đối với tổ chức tạo hóa đơn tự in:

   - Thiết kế mẫu hóa đơn (tham khảo mẫu hóa đơn trong phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC).

   - Chuẩn bị cơ sở vật chất để được tự in: Hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Xây dựng phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

   - Ban hành Quyết định áp dụng hóa đơn tự in gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý (theo mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC).

   1.2 Đối với tổ chức, hộ và cá nhân tạo hóa đơn đặt in:

   - Thiết kế mẫu hóa đơn (tham khảo mẫu hóa đơn trong Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).

   - Chủ động liên hệ với doanh nghiệp in có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC để ký hợp đồng in.

   2. Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn:

   Trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ các tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh tạo hoá đơn phải lập thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC).

   - Thông báo phát hành hoá đơn (kèm theo hoá đơn mẫu ) phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp năm (05) ngày trước khi đơn vị bắt đầu sử dụng hoá đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

   - Thực hiện niêm yết Thông báo phát hành hoá đơn và hóa đơn mẫu (đầy đủ các liên) ngay tại các nơi đơn vị sử dụng hoá đơn để bán hàng hoá, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hoá đơn.

   - Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức thỉ từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   Việc tạo hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn được thực hiện ngay từ năm 2010.

   III. Xử lý đối với hóa đơn cũ còn tồn đọng:

   - Các tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hóa đơn do Bộ Tài Chính phát hành đã mua hoặc hóa đơn do đơn vị tự in cũ còn tồn chưa sử dụng.

   - Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 27, Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

   - Trường hợp đơn vị có nhu cầu sử dụng  tiếp thì đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế trực tiếp quàn lý (mẩu 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư), để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày  20/01/2011. Đến hết 31/03/2011 số hóa đơn đăng ký sử dụng chưa sử dụng hết thì đơn vị thực hiện hủy hóa đơn.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương thông báo và hướng dẫn để tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh biết, đề nghị tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nghiên cứu kỹ nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010; Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn  về nội dung này do cơ quan thuế tổ chức.

   Để nắm bắt các thông tin, qui định mới nhất về hóa đơn, các doanh nghiệp có thể vào chuyên mục hóa đơn trên website của ngành thuế (địa chỉ http://www.gdt.gov.vn) để tra cứu.

  Cục thuế thông báo đến các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                      KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                    PHÓ CỤC TRƯỞNG

- P.TT&HT

- Lưu HCQT -TV-AC.                    Đã ký : Võ Thanh Bình

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn