Công văn hướng dẫn

Số công văn 7634/CT-TT&HTNgày công văn

10/05/2017

Kính gửi :  Các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh do Cục thuế quản lý.

   Thực hiện kế hoạch hàng năm của Tổng cục Thuế về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh Bình Dương  tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ  I/2017 như sau:

   - Đối tương tham dự : Các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh do Cục thuế quản lý

   - Những ý kiến đóng góp của Doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuế,về hành vi, thái độ ứng xử của cán bộ thuế.

   - Các vướng mắc về chính sách thuế

   Thời gian và địa điểm tổ chức đối thoại sẽ được thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử Cục thuế Bình Dương tại chuyên mục thông báo của cơ quan thuế.

   Cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Cục thuế quản lý biết để đăng ký tham dự  trên trang thông tin điện tử Cục Thuế Bình Dương tại chuyên mục: "thông báo của cơ quan thuế - mục đăng ký đối thoại lần 1 năm 2017".

    Để cuộc đối thoại mang lại kết quả, yêu cầu doanh nghiệp đăng ký và gửi các ý kiến vướng mắc về Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế - theo địa chỉ   Email: duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn  .

   Thời gian đăng ký và gửi ý kiến vướng mắc trước ngày  15/5/2017.

   Cục thuế thông báo đến các Doanh nghiệp biết và đăng ký./.

Nơi nhận:                                                                        KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                     PHÓ CỤC TRƯỞNG

- P. TTHT;

- Lưu HC-TV.                                                              Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

 


  <p class=MsoNormal>In trang này</p>