Công văn hướng dẫn

Số công văn 3108/TB-HĐTDNgày công văn

05/09/2017

Kính gửi: Cục Thuế  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

    Ngày 05/9/2017, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 đã ký Thông báo số 3108/TB - HĐTD về kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (vòng 1) vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố. Tiếp theo Thông báo trên, Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn Cục Thuế thực hiện việc công khai kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 như sau:

   1. Thông báo kết quả thi:

   Hội đồng tuyển dụng đã đăng Thông báo kết quả thi vòng 1 trên Website của Tổng cục Thuế và gửi Cục Thuế thông báo kèm theo kết quả thi của thí sinh dự thi vào Cục Thuế. Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố niêm yết công khai kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vòng 1 theo Thông báo số 3108/TB - HĐTD nêu trên tại trụ sở Cục Thuế  và trên Website của Cục Thuế từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 05/10/2017 để thí sinh biết.

   2. Nhận đơn phúc khảo kết quả thi:

   Việc nhận đơn phúc khảo kết quả thi được áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, theo đó:

   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển dụng công chức, người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả thi (Mẫu đơn phúc khảo kết quả thi đính kèm); Hội đồng tuyển dụng giao Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện các công việc sau:

   - Tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả thi của thí sinh đã đăng ký và dự thi vào Cục Thuế. Thời gian nhận đơn phúc khảo kể từ 05/9/2017 đến hết ngày 20/9/2017 (sáng từ 8h00 phút đến 11h30 phút, chiều từ 13h30 phút đến 17h00 phút).

   - Bố trí công chức thực hiện tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi đến nộp trực tiếp tại Cục Thuế, mở sổ theo dõi tiếp nhận, đóng dấu ngày tiếp nhận theo quy định. Đối với các trường hợp thí sinh gửi đơn phúc khảo kết quả thi qua đường bưu điện thì thời hạn chậm nhất là ngày 20//9/2017 tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của Cục Thuế.

   - Không giải quyết phúc khảo kết quả thi đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex. Để tạo điều kiện cho thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi, thí sinh có thể tự làm đơn phúc khảo theo mẫu thống nhất kèm theo Công văn này mà không nhất thiết phải đến nhận mẫu đơn phúc khảo từ Cục Thuế.

   3. Chế độ báo cáo:

   Hội đồng tuyển dụng yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố nêu trên lập báo cáo gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất trước ngày     22/9/2017, gồm:

   - Kết quả thực hiện thông báo kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kết quả thi của người dự tuyển.

   - Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kết quả thi vòng 1 vào Cục Thuế theo Mẫu số 01/PK cùng toàn bộ đơn phúc khảo kết quả thi của từng thí sinh có nguyện vọng; quá thời hạn trên coi như Cục Thuế không có thí sinh đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016.

   Hội đồng tuyển dụng thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCCB (2b).

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Đặng Ngọc Minh

 

* Danh sách kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào Cục thuế Bình Dương (xem file kèm)

*Mẫu đơn xin phúc thảo (xem file kèm)

 

 


  <p class=MsoNormal>In trang này</p>