Công văn hướng dẫn

Số công văn 18790/CT-TT&HTNgày công văn

06/11/2017

Kính gửi :  Các Doanh nghiệp khởi nghiệp (mới thành lập).

   Để giúp các Doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện đúng các quy định về Pháp luật thuế,  Cục thuế Bình Dương sẽ tổ chức tập huấn với nội dung như: Chính sách thuế thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý khai bổ sung tờ khai thuế.

   Đối tượng tham dự đăng ký: là những doanh nghiệp khởi nghiệp (ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được thành lập từ tháng 05/2017 đến nay.

   Thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn sẽ được thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử Cục thuế Bình Dương tại chuyên mục thông báo của cơ quan thuế.

   Cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp khởi nghiệp do Cục thuế quản lý biết để đăng ký tham dự tập huấn. Đăng ký tập huấn trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Thuế Bình Dương tại chuyên mục: "thông báo của cơ quan thuế - mục đăng ký tham dự tập huấn chính sách thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp".

   Thời gian đăng ký đến hết ngày trước ngày  15/11/2017.

   Cục thuế thông báo đến các Doanh nghiệp biết và đăng ký./.

Nơi nhận:                                                                      CỤC TRƯỞNG

- Như trên (website);                                                                                       

- P. TTHT;

- Lưu VT;                                                                Đã ký : Nguyền Minh Tâm

 


  <p class=MsoNormal>In trang này</p>