Tìm kiếm hóa đơn, ấn chỉ không còn giá trị sử dụng
Nhập mã số thuế cần tìm
Mã số thuếTên Doanh nghiệpĐơn vị phát hànhLoại ấn chỉKý hiệuTừ số Đến sốSố lượngGhi chú
0304723716Cty Coå phaàn Leâ Hoàng LongCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGN/01-N2326623300 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301706053DNTN Thieân ThaïchCT TP Hoà Chí MinhGTGT-3LLRV/99-N1537715378 DN boû troán cuøng hoùa ñôn
0301444552DNTN Haø MinhCT TP Hoà Chí MinhGTGT-3LLVK/99-N29240  DN boû troán cuøng hoùa ñôn
0301328027DNTN Hoaøn ThaønhCT TP Hoà Chí MinhGTGT-3LLHP/99-N1789817900 DN boû troán cuøng hoùa ñôn
0600202752Cty Coå phaàn döôïc Nam ÑònhCT Nam ÑònhGTGT-3LLHK/01-B2928629300 Maát caû 3 lieân
 Tröôøng PTTH Hoaøng Vaên Thuï - Vuï BaûnCT Nam ÑònhBL Hoïc phíAS/0019512000 Maát caû 3 lieân
 Tröôøng PTTH Hoaøng Vaên Thuï - Vuï BaûnCT Nam ÑònhBL Hoïc phíAS/00608  Maát caû 3 lieân
 Tröôøng PTTH Hoaøng Vaên Thuï - Vuï BaûnCT Nam ÑònhBL Hoïc phíAS/00613  Maát caû 3 lieân
 Tröôøng PTTH Hoaøng Vaên Thuï - Vuï BaûnCT Nam ÑònhBL Hoïc phíAS/00616  Maát caû 3 lieân
6000369408Cty TNHH Khoaùn saûn Cao NguyeânCT Ñaêk LaêkGTGT-3LLDY/013740137450 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
6000369408Cty TNHH Khoaùn saûn Cao NguyeânCT Ñaêk LaêkGTGT-3LLPM/014885148950 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
6000369408Cty TNHH Khoaùn saûn Cao NguyeânCT Ñaêk LaêkGTGT-3LLRA/011670116800 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
6000369408Cty TNHH Khoaùn saûn Cao NguyeânCT Ñaêk LaêkPhieáu XK-VCNBNM/0040514100 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
4100104112Nguyeãn GioûiCT Bình ÑònhGTTTEQ/99-N6108  Ñaõ tìm laïi ñöôïc hoùa ñôn bò maát
5100152132XN xaây laép Höõu HöngCT Haø Giang     Huûy boû maõ soá thueá
1600376503Cty TNHH Taân ThaønhCT An GiangGTKT-3LLKG/00-N7571175750 Cty boû troán cuøng hoùa ñôn
4000345770DNTN Höng ThònhCT Quaûng NamGTKT-3LLQM/00-N75449  Maát caû 3 lieân
0301436907Cty TNHH Soâng ChaâuCT TP Hoà Chí MinhGTGT-3LLDY/99-N1825118300 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0302269712Cty coå phaàn Höông SônCT TP Hoà Chí Minh     Cty boû troán khoûi ñòa chæ KD
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGC/99-N34963  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGC/99-N34969  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876-03Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGC/99-N3498134983 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGC/99-N34985  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGC/99-N34992  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGC/99-N34994  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGC/99-N34998  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGA/00-N7066470675 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLGA/00-N7069170700 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLKG/00-N20212  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLKG/00-N20227  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLMC/00-N70726  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLMC/00-N70737  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLNS/00-N64687  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLNS/00-N64698  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLDN/00-N67521  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301484876Cty TNHH Taân Phuù VinhCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLDN/00-N67526  Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0301712794Cty TNHH ITPCT TP Hoà Chí MinhGTGT-3LLXB/991595116000 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0302029220Cty TNHH Kyõ Ngheä MôùiCT TP Hoà Chí MinhGTGT-3LLEN/00-N8071880732 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
0202432575Cty TNHH Thöông maïi MôùiCT Haûi PhoøngGTGT-3LLEN/01-B1855118600 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
3900305634DNTN Phuùc ThaéngCT Taây NinhGTKT-3LLNM/00-N63700  Hoùa ñôn maát
 Ñaøo Ñöùc HuyCT Quaûng NgaõiGTTT-3LLBA/01-N12809  Maát lieân 1,2
 Huyønh Thò ThuûyCT Quaûng NgaõiGTTT-3LLKQ/01-N14552  Maát lieân 2
6000394919Cty TNHH Thònh ÑöùcCT Ñak LakGTGT-3LLDY/011653716550 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
6000394919Cty TNHH Thònh ÑöùcCT Ñak LakGTGT-3LLHH/01-N9425194350 Cty boû troán cuøng hoaù ñôn
6000406561Cao Hoàng LaïcCT Ñak LakGTGT-2LLAR/01-N80509  Maát lieân 2
0301169118Cty TNHH Q.TLCCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLDH/99-N71507200 Doanh nghieäp boû troán
0301777738Cöûa haøng MAO TRUNGCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLQY/01N2003520050 Khoâng coøn giaù trò SD
0302049259CTy Haø LanCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LL    Doanh nghieäp boû troán
03020166234CTy Thu HoàngCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LL    Doanh nghieäp boû troán
0301469317CTy TNHH ñaïi ThaéngCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LL    Doanh nghieäp boû troán
0302009993CTy TNHH Baûo KhangCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LL    Doanh nghieäp boû troán
0302287045CTY TNHH XD TM DV Phong ThaùiCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LL    Doanh nghieäp boû troán
0302153006CTy Baûo TraânCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLNE/01-N4040140450 Thu hoøi H ñôn khoáng
0301442354CTy TNHH Phuù MaõCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLRE99N9335793500 DN Troán cuøng hoùa ñôn
0301643043P.H.HCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLRU99N3921039300 Khoâng coøn giaù trò SD
3600494275DNTN Kim Trung XuaânCT Ñoàng NaiGTKT-3LLGE/01-N29533050 DN Troán cuøng hoùa ñôn
0800010825-012XN Xay Xaùt CBKD LThöïc TPhaåmCT Haûi DöôngGTKT-3LL    Maõ soá khoâng coøn GTrò SD
0302353918-001Chi nhaùnh CTy CP XD TM Saøi goønCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLKR/01-N8390183950 DN Troán cuøng hoùa ñôn
0302353918-001Chi nhaùnh CTy CP XD TM Saøi goønCT TP Hoà Chí MinhGTKT-3LLKR/01-N8397284000 DN Troán cuøng hoùa ñôn
2200198720DNTN Vinh QuangCT Vónh LongGTKT-3LLPC/00N8985189950 Hñôn ñaõ ghi MST ñôn vò
0200368062HTX 19-5CT TP Haûi PhoøngGTKT-3LLPV/99B73017350 Hñôn khoâng coøn Gtrò SD
0200379586CTy TNHH Vónh PhuùCT TP Haûi PhoøngGTKT-3LLGA/99B5785157900 Hñôn khoâng coøn Gtrò SD
6000406561Cao Hoàng LaïcCT Ñak LakGTGT-2LLAR/01-N8051280513 Maát lieân 2
6000406561Cao Hoàng LaïcCT Ñak LakGTGT-2LLAR/01-N8052180523 Maát lieân 2
6000406561Cao Hoàng LaïcCT Ñak LakGTGT-2LLAR/01-N80526  Maát lieân 2
6000241768Cty KT-CB laâm noâng saûn Kroâng BukCT Ñak LakGTKT-3LLSD/01-N82612  Hoùa ñôn khoâng coøn giaù trò söû duïng
 Döông Thò Ngoïc HoaCCT Cö Mgar - ÑakLakGTTT-2LLAP/00-N5306  Hoùa ñôn khoâng coøn giaù trò söû duïng
 Cty Baûo hieåm nhaân thoï Lai Chaâu( HÑ ñaëc thuø )HÑ thu phí BHNTAA/0212347  Maát lieân 1, 2
 Cty Baûo hieåm nhaân thoï Lai Chaâu( HÑ ñaëc thuø )HÑ thu phí BHNTAA/022546  Hoùa ñôn maát
0300692295-004Chi nhaùnh Cty SX&XK cao suCT Quaûng NinhGNT vaøo NSNNHX/9858535875 Hoùa ñôn maát
 UBND phöôøng Cao ThaéngCTT TP Haï Long -QninhBL thueá NñaátDM/0027289  Hoùa ñôn maát
 Ñoäi thueá phöôøng Ka LongCCT Moùng Caùi-QninhGNT vaøo NSNNNY/0142084225 Hoùa ñôn maát
5700312476Cty TNHH haûi LieânCT Quaûng NinhGTGT-3LLHM/01-B39912  Maát lieân 2 hoaù ñôn ñaàu vaøo
5700312476Cty TNHH haûi LieânCT Quaûng NinhGTGT-3LLHM/01-B39914  Maát lieân 2 hoaù ñôn ñaàu vaøo
5700312476Cty TNHH haûi LieânCT Quaûng NinhGTGT-3LLHM/01-B39916  Maát lieân 2 hoaù ñôn ñaàu vaøo
3500102414Nhaø nghæ CN daàu khí VIETSOPETROCT Laâm ÑoàngGTKT-3LLMY/01-N97643  Maát caû 3 lieân
5800003513-001Nhaø maùy cheø Ñoâng PhöôngCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800319429-001Nhaø thuoác Laâm VieânCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800002823Cty TNHH Vónh HuùcCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
58002823-001Chi nhaùnh Cty TNHH Vónh HuùcCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800275958Cty TNHH XNK Sieâu ÑænhCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800193102DNTN khaùch saïn Loäc AnhCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800301372-001Cöûa haøng phuï tuøng oâ toâ Thaønh LôïiCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800000015-001DNTN Tröông NguyeânCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800201378-001Khaùch saïn Tuyeát SônCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800074225DNTN CöôøngCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800076790-004Cöûa haøng soá 2 ( Cty TNHH Thaéng LôïiCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800076790-007Cty TNHH Thaéng LôïiCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800295697DNTN Thaønh LieâmCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800081649-001DNTN thöông maïi Quaûng ThaùiCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800081649-002DNTN thöông maïi Quaûng ThaùiCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800081649-003DNTN thöông maïi Quaûng ThaùiCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800308699-002DNTN Chaâu AnhCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800306130DNTN khaùch saïn Ñeä NhaátCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800271375DNTN Tieán DuõngCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800196350DNTN khaùch saïn Trung SônCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800263751DNTN Nguyeân VuõCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800268686DNTN Haø Quang ÑoûCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
5800289358-002Cöûa haøng gas Ñaïm RiCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
58//081529DNTN Vuõ TuaánCT Laâm Ñoàng     Huûy boû maõ soá thueá töø ngaøy 7/6/2002
12345678910...