Hệ thống biểu mẫu theo thông tư số 60 và các thông tư khác liên quan
Biểu mẫu thuế Thu nhập cá nhân đang áp dụng
số IDTên mẫu biểuLoại thuếTải file
84 Mẫu :Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân TNCN Luu_tru/Mau_bang_ke_su_dung_chung_tu.doc
83 Mẫu : Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính TNCN Luu_tru/Mau_dk_sdct_kt_thue_tncn.doc
82 Mẫu : Chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân TNCN Luu_tru/Mau_ct_kt_thue_tncn.doc
67 Mẫu số :24/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp TNCN Luu_tru/24.KK - TNCN.doc
66 Mẫu số :02A/BK-XS Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số TNCN Luu_tru/02A.KK - XS.doc
65 Mẫu số :02/KK-XS Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số TNCN Luu_tru/02.KK - XS.doc
64 Mẫu số :01/KK-XS Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số TNCN Luu_tru/01.KK - XS.doc
62 Mẫu số :02A/BK-BH Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm TNCN Luu_tru/02A.KK - BH.doc
61 Mẫu số :02/KK-BH Tờ khai tổng hợp thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm TNCN Luu_tru/02.KK - BH.doc
60 Mẫu số :01/KK-BH Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm TNCN Luu_tru/01.KK - BH.doc
59 Mẫu số :18/MGT-TNCN Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN TNCN Luu_tru/Mau 18.MGT - TNCN.doc
58 Mẫu số :13/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. TNCN Luu_tru/Mau 13.KK - TNCN.doc
57 Mẫu số :09B/PL-TNCN Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN TNCN Luu_tru/Mau 09B.PL - TNCN.doc
56 Mẫu số : 09A/PL-TNCN Phụ lục Thu nhập từ tiền lương tiền công kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN TNCN Luu_tru/Mau 09A.PL - TNCN.doc
55 Mẫu số : 09/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền công tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh TNCN Luu_tru/Mau 09.KK - TNCN.doc
12
Biểu mẫu thuế giá trị gia tăng áp dụng
số IDTên mẫu biểuLoại thuếTải file
22 Mẫu số : 07/GTGT - Đăng ký áp dụng tính thuế GTGT GTGT Luu_tru/07 GTGT.doc
21 Mẫu số : 06/GTGT - Tờ khai quyết toán thuế GTGT (Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh) GTGT Luu_tru/06_GTGT.doc
20 Mẫu số : 05/GTGT - Tờ khai quyết toán thuế GTGT GTGT Luu_tru/05 GTGT.doc
19 Mẫu số : 04/GTGT - Tờ khai quyết toán thuế GTGT GTGT Luu_tru/10. 04 GTGT .doc
18 Mẫu số : 03/GTGT - Tờ khai thuế GTGT Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ GTGT Luu_tru/03 GTGT.doc
17 Mẫu số : 01_5/GTGT _bảng kê số thuế GTGT đã nộp của Doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt , bán hàng vãng lai ngoại tỉnh GTGT Luu_tru/01 - 5 GTGT.doc
16 Mẫu số : 01_2/GTGT _bảng kê chứng từ , hàng hóa, dịch vụ mua vào GTGT Luu_tru/2. 01 - 1 GTGT Bang ke dau ra - OK.doc
15 Mẫu số : 02/GTGT _Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư GTGT Luu_tru/50_maudon.xls
14 Mẫu số : 01/GTGT _Tờ khai thuế GTGT GTGT Luu_tru/49_maudon.xls
Biểu mẫu thuế thu nhập doanh nghiệp
số IDTên mẫu biểuLoại thuếTải file
80 Mẫu số: 03 – 4H/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TNDN Luu_tru/Mau_03 -4HTNDN.doc
79 Mẫu số: 03 – 4B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TNDN Luu_tru/Mau_03 -4bTNDN.doc
78 Mẫu số: 03 – 4A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TNDN Luu_tru/Mau_03 -4aTNDN.doc
77 Mẫu số: 03 – 3/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TNDN Luu_tru/Mau_03 - 3TNDN.doc
76 Mẫu số: 03 – 2/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TNDN Luu_tru/Mau_03 - 2TNDN.doc
75 Mẫu số: 03 – 1B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TNDN Luu_tru/Mau_03 - 1b TNDN.doc
74 Mẫu số: 03-1C/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BTC) TNDN Luu_tru/Mau_03 - 1C TNDN.doc
70 Mẫu số: 03 – 1A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TNDN Luu_tru/6. Phu luc  03 - 1A TNDN chung - OK.doc
69 Mẫu số: 07/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 130 /2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính) TNDN Luu_tru/mau_07_tndn.doc
68 Mẫu số : 03 /TNDN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN Luu_tru/5. TK 03 - TNDN quyet toan nam - cc.doc
Biểu mẫu giấy nộp tiền vào kho bạc