Ḅ TÀI CHÍNH

-------------

Số : 1201/QĐ- BTC.

 

CỘNG HA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phc.

----------------------------------

Hà ṇi, ngy 16 thng 5 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Ḅ trưởng cho các tổ chức, c nhn

có thành tích ch́p hành t́t chính sách, pháp lụt thuế năm 2011

------------------------

Ḅ TRƯỞNG Ḅ TÀI CHÍNH

Căn cứ Lụt Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/ 2003 và Lụt sửa đ̉i, b̉ sung ṃt ś đìu của Lụt Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định ś 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhịm vụ, quỳn hạn và cơ ću t̉ chức của Ḅ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tít và hướng d̃n thi hành ṃt ś đìu của Lụt Thi đua - Khen thưởng và sửa đ̉i b̉ sung ṃt ś đìu của Lụt Thi đua Khen thưởng;

Xét thành tích của các t̉ chức, cá nhn được đ̀ nghị khen thưởng;

Theo đề nghị của T̉ng Cục trưởng T̉ng cục Thú, Vụ trưởng vụ Thi đua Khen thưởng, Ḥi đ̀ng Thi đua Khen thưởng Ḅ Tài chính,

QUYẾT - ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ḅ trưởng Ḅ Tài chính cho 579 đ̀i tượng ṇp thú ( 538 t̉ chức, 41 cá nhn) đã có thành tích ch́p hành t́t chính sách, pháp lụt thú năm 2011 ( danh sách kèm theo).

Đìu 2. Mức thưởng kèm theo Bằng khen cho các t̉ chức, cá nhn có tn trong Đìu 1 thực hịn theo Nghị định ś 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định ny c hiệu lực thi hành kể từ ngy k. Chánh Văn phòng Ḅ,Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, T̉ng cục trưởng T̉ng cục Thú và các t̉ chức, cá nhn có tn tại Điều 1 chịu trch nhiệm thi hnh quyết định ny./.

 

Ḅ TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như điều 2;

- Lưu VT, Vụ TĐKT . Đ k : Vương Đình Hụ