CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ  SỐ 2 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
***** ****
T̀NH H̀NH HOÀN THUẾ THÁNG 12 NĂM 2012
STT TÊN DOANH NGHIỆP MĂ SỐ THUẾ  CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN QUYẾT ĐỊNH HOÀN THUẾ  GHI CHÚ
(Trả hồ sơ )
SỐ  NGÀY SỐ THUẾ SỐ  NGÀY  SỐ THUẾ
1 Cty CP Vinamit 3700247713 01/GĐN-Vinamit 03/10/2012           6,369,165,800   8066 17/12/2012           6,267,040,726  
2 Cty TNHH SX.CN Kiến Phát 3700379477 07,2012/HT01 22/10/2012           6,062,176,055   8140 20/12/2012           6,060,048,622  
3 Cty TNHH Minh Đạt 3700668528 01/ĐNHT 10/10/2012           2,224,255,481          
4 Cty TNHH TV.ĐT.XD.TM Gia Nguyên 3700951969 01/2012/HTGN 07/11/2012           1,250,857,996          
5 Cty TNHH Mười Phong 3701724077 02/CV.HT 09/11/2012           3,261,837,480   8224 25/12/2012           3,261,837,480  
6 Cty CP TM cà phê Sóng Thần 3702056873 01/2012/CPST 15/11/2012           1,261,736,213   8183 24/12/2012           1,261,736,213  
7 Cty TNHH TM.SX gỗ Tân Nhật 3701642709 01/12 15/11/2012              634,940,546          
8 Cty TNHH SX.TM.DV Trọng Phúc 3700610824 02/HT-TP/2012 21/11/2012           7,842,388,412          
9 Cty TNHH thời trang Ngọc Bích Xanh 0309579350 08HT-JB/2012 10/12/2012              780,764,762          
10 Cty CP Tribeco 3700745123 01 14/12/2012              572,361,157          
11 Cty TNHH CBTP Sức Khỏe 3700794667 01/2012/HT 10/122012              429,505,363          
                30,689,989,265           16,850,663,041