TỔNG CỤC THUẾ         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM                                    
CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         Độc Lập- Tự Do Hạnh Phúc  
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3         *****  
***              
BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG    
Tháng  01 năm 2013  
               
SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ MST Hồ sơ hoàn thuế QUYẾT ĐỊNH HOÀN Chênh lệch
( nếu có)
GHI CHÚ    
số ngày số thuế SỐ  NGÀY SỐ TIỀN  
1 Cty TNHH Quốc tế Chutex 3700346873 89187 07/08/2012  21,289,164,476 250 18/01/2013  19,107,945,808  2,181,218,668    
2 Cty TNHH Fuda VN 3700804280 126597 06/11/2012  1,775,804,490 54 04/01/2013  1,771,246,348  4,558,142    
3 Cty TNHH Ngũ Kim Tín Đạt 3700872058 127009 07/11/2012  906,023,386 103 07/01/2013  877,448,289  9,541,600  
4 Cty TNHH IWK VN 0310720248 127414 07/11/2012  1,091,953,492 106 07/01/2013  1,089,227,082  2,726,410    
5 Cty TNHH Ita Global 3702007876 127346 08/11/2012  890,197,457 102 07/01/2013  874,228,792  15,968,665  
6 CN Cty TNHH Biomin VN ta5i BD 0100113889-002 127666 12/11/2012  7,491,358,159 140 10/01/2013  7,491,358,159    
7 Cty TNHH SX S & J 3702052371 127669 12/11/2012  666,223,795 141 10/01/2013  663,178,893  3,044,902  
8 Cty TNHH Folag VN 3700593590 128273 14/11/2012  884,286,182 171 14/01/2013  877,148,533    
9 Cty TNHH King Da 3701783178 128245 12/11/2012  5,336,574,559 142 10/01/2013  5,336,574,559    
10 Cty TNHH Wise Vision VN 3700668831 128685 15/11/2012  516,892,096 169 14/01/2013  508,465,290  8,426,806  
11 Cty TNHH Dệt Ga Na 3701561908 129561 16/11/2012  1,342,611,887 172 14/01/2013  1,341,461,068  1,150,819  
12 Cty TNHH Đài Kim 3700861112 129225 15/11/2012  2,549,823,270 170 14/01/2013  2,543,374,633  6,448,637  
13 Cty TNHH Lucky Vina 3701977945 128244 12/11/2012  2,608,358,235 139 10/01/2013  2,596,474,596  11,883,639  
14 Cty TNHH Tong Yu Textile 3700778249 129183 15/11/2012  3,840,640,909 175 14/01/2013  3,840,640,909  -    
15 Cty TNHH S.C Johnson & Son 3700227918 131987 20/11/2012  10,878,509,395 240 18/01/2013  9,888,354,719  990,154,676  
16 Cty TNHH Kwang Jin Wintec VN 3700792317 132001 20/11/2012  4,412,875,150 243 18/01/2013  4,412,875,150    
17 Cty TNHH Taung Liang VN 3700225406   19/11/2012  571,759,198 230 17/01/2013  570,442,382    
18 Cty TNHH ngũ kim Hua Sheng 3700568594 132232 20/11/2012  1,312,393,851 242 18/01/2013  1,312,393,851    
19 Cty TNHH giày Huy Xương VN 3701923386 132212 20/11/2012  4,656,381,343 239 18/01/2013  4,656,381,343    
20 Cty TNHH Ngọc Thành 3700821462 134756 22/11/2012  7,846,955,300 296 21/01/2013  7,846,955,300    
21 Cty TNHH Dynamo VN 3702027329 134255 21/11/2012  974,838,518 295 21/01/2013  973,929,427  909,091  
22 Cty TNHH RK Resources 3700422115 134991 26/11/2012  6,869,534,234 366 24/01/2013  6,855,153,214  7,514,132  
23 Cty TNHH Siegwerk VN 3702008132 134750 23/11/2012  1,018,640,410 281 21/01/2013  1,018,517,683  122,727  
24 Cty TNHH XP Power VN 3701398754 135345 27/11/2012  3,418,090,212 383 25/01/2013  3,418,090,212    
25 Cty TNHH V&S Packaging VN 3702096386 143623 25/12/2012  2,412,578,951 245 18/01/2013  2,412,578,951    
26 Cty TNHH Thành Hồng 3702069110 2171 14/01/2013  2,937,804,569 517 30/01/2013  2,937,804,569    
Cộng            98,500,273,524           95,222,249,760   3,243,668,914