TỔNG CỤC THUẾ         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM                                    
CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         Độc Lập- Tự Do Hạnh Phúc  
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3         *****  
***              
BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG    
Tháng  02 năm 2013  
               
SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ MST Hồ sơ hoàn thuế QUYẾT ĐỊNH HOÀN Chênh lệch
( nếu có)
GHI CHÚ    
số ngày số thuế SỐ  NGÀY SỐ TIỀN  
1 Cty TNHH Chyang Sheng VN 3700255418 136372 04/12/2012  7,416,740,897 567 01/02/2013  7,415,593,110      
2 Cty CP Poh Huat VN 3700410688 137411 06/12/2012  14,485,197,108 592 04/02/2013  14,432,230,948  6,390,653    
3 Cty TNHH Themost 3702077619 138370 13/12/2012  1,531,239,811 663 07/02/2013  1,529,681,631  1,558,180  
4 Cty TNHH Sharp Mind Technology VN 3700832305 141222 20/12/2012  2,005,317,354 728 18/02/2013  2,004,924,571  392,783    
5 Cty TNHH Myung Jin Vina 3700844318 137504 10/12/2012  1,760,102,948 664 07/02/2013  1,759,720,039  382,909  
6 Cty TNHH Wooshin Woodtec VN 3702093547 137575 10/12/2012  2,432,487,902 647 05/02/2013  2,430,799,399  1,688,503  
7 Cty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprises VN 3700296365 137743 11/12/2012  3,900,773,890 665 07/02/2013  3,382,763,038  9,764,263  
8 Cty TNHH United Industrial 3700850128 136455 04/12/2012  3,261,247,974 566 01/02/2013  2,540,036,254  211,720  
9 Cty CP CN chính xác Thụy Đức 3700721316 141256 20/12/2012  467,164,605 727 18/02/2013  459,619,151  7,545,454  
10 Cty TNHH Thuận Buồm 3700370763 144743 26/12/2012  89,861,960 770 25/02/2013  88,942,946    
11 Cty TNHH Kyungbang VN 3700907021 145950 28/12/2012  25,420,435,515 772 25/02/2013  25,416,999,363  3,436,152  
12 Cty TNHH Công Nghiệp Dệt Huge - Bamboo 3700439983 145955 27/12/2012  3,035,808,725 771 25/02/2013  3,035,808,725    
13 Cty TNHH May Thêu Winning 3700560281 141483 21/12/2012  1,852,233,365 729 18/02/2013  1,501,489,863  350,743,502  
Cộng            67,658,612,054           65,998,609,038      382,114,119