TỔNG CỤC THUẾ         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM                                    
CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         Độc Lập- Tự Do Hạnh Phúc  
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3         *****  
***              
BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG    
Tháng  03 năm 2013  
               
SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ MST Hồ sơ hoàn thuế QUYẾT ĐỊNH HOÀN Chênh lệch
( nếu có)
GHI CHÚ    
số ngày số thuế SỐ  NGÀY SỐ TIỀN  
1 Cty TNHH Garzitto Timber 3701362860 479 04/01/2013  1,813,477,115 908 04/03/2013  1,809,890,671      
2 Cty TNHH KD Đô Thị MAPLETREE (Việt Nam) 3701402986 2462 14/01/2013  92,782,908,539 1079 15/03/2013  92,782,908,539      
3 Cty TNHH ALIM INTERTEX VINA 3700622876 2494 14/01/2013  1,178,757,594 1081 15/03/2013  1,178,193,594    
4 Cty TNHH In Ấn WEILUNG 3701771133 2108 14/01/2013  2,705,196,270 1080 15/03/2013  2,705,196,270      
5 Cty TNHH Hiệp Sinh 3700223367 5221 21/01/2013  79,823,134 910 05/03/2013  79,823,134    
6 Cty TNHH Long Hao 3700550195 4569 21/01/2013  3,598,563,113 1226 22/03/2013  3,598,563,113    
7 Cty TNHH Kỹ Nghệ sinh hóa Việt Khang 3700711269 11119 24/01/2013  3,918,608,875 1255 25/03/2013  3,918,608,875    
8 Cty TNHH Lode Star 3700527439 7004 22/01/2013  1,003,275,688 1294 25/03/2013  1,001,168,809    
9 Cty TNHH HIMARU Việt Nam 3702041757 13232 28/01/2013  3,175,628,619 1362 29/03/2013  3,175,628,619    
10 Cty TNHH Hợp Thất Gia 3700925341 13531 28/01/2013  647,489,246 1363 29/03/2013  646,959,810    
11 Cty TNHH thiết bị dầu khí Schoeller Bleckmann Việt Nam 3701077623 13704 28/01/2013  1,082,834,756 1364 29/03/2013  1,082,834,756    
12 Cty TNHH Sumiyoshi (Việt Nam) 3700805478 14526 30/01/2013  22,654,904 963[1] 07/03/2013  21,636,599 [2]    
Cộng           112,009,217,853          112,001,412,789                    -  

[1]
Windows User:
Quyết định hoàn kiêm bù trừ NSNN 1.100.000đ
[2]
Windows User:
Kiêm bù trừ NS 1.100.000đ