TỔNG CỤC THUẾ         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM                                    
CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         Độc Lập- Tự Do Hạnh Phúc  
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3         *****  
***              
BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG    
Tháng  04 năm 2013  
               
SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ MST Hồ sơ hoàn thuế QUYẾT ĐỊNH HOÀN Chênh lệch
( nếu có)
GHI CHÚ    
số ngày số thuế SỐ  NGÀY SỐ TIỀN  
1 Cty TNHH RK Resources 3700422115 15259 30/01/2013  12,569,838,243 1418 01/04/2013  12,559,065,429      
2 Cty TNHH King Chou (Việt Nam) 3700748822 15868 01/02/2013  3,790,867,316 1452 02/04/2013  3,786,624,244      
3 Cty TNHH Nguyên vật liệu Đánh Bóng Xiang You 3700719324 14441 29/01/2013  2,768,227,156 1417 01/04/2013  2,574,627,727    
4 Cty TNHH Toc (Việt Nam) 3700577158 16187 04/02/2013  4,920,865,710 1534 05/04/2013  4,911,657,710      
5 Cty TNHH Đóng gói NCI Việt Nam 3701885613 16470 05/02/2013  2,627,673,053 1572 08/04/2013  2,592,185,585    
6 Công ty TNHH Wealgate Việt Nam 3700780015 18045 19/02/2013  1,983,307,341 1849 22/04/2013  1,958,100,912    
Cộng            28,660,778,819           28,382,261,607                    -