TỔNG CỤC THUẾ         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM                                    
CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         Độc Lập- Tự Do Hạnh Phúc  
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3         *****  
***              
BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG    
Tháng  06 năm 2013  
               
SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ MST Hồ sơ hoàn thuế QUYẾT ĐỊNH HOÀN Chênh lệch
( nếu có)
GHI CHÚ    
số ngày số thuế SỐ  NGÀY SỐ TIỀN  
1 Cty TNHH MTV Hearticans 3702107006  04-2013/01  08/04/2013  267,083,607 3093/QĐ-CT 07/06/2013  264,837,417  2,246,190    
2 Cty TNHH Sun Garden (Việt Nam) 3701924598  01/HT-2013  10/04/2013  199,463,728 3131/QĐ-CT 10/06/2013  199,463,728      
3 Cty TNHH Ngọc Thành 3700821462  01032013/NT  10/04/2013  6,921,308,736 3132/QĐ-CT 10/06/2013  6,921,308,736    
4 Cty TNHH Young Dong Vina 3701660793  02HT-IT/CTBD  10/04/2013  1,672,362,218 3157/QĐ-CT 10/06/2013  1,190,254,940  366,756,892    
5 Cty TNHH Nippon Hoist Việt Nam 3702069216  01-2013/HT-NHV  12/04/2013  950,246,582 3164/QĐ-CT 11/06/2013  950,246,582    
6 Cty TNHH RK Resources 3700422115  22-ĐNHT  15/04/2013  11,899,348,128 1777/QĐ-CT 14/06/2013  11,885,277,493    
7 Cty TNHH dệt Pan Việt Nam 0302351325  01/HT/2013  17/04/2013  914,701,869 3297/QĐ-CT 17/06/2013  755,725,390  343,572  
8 Cty TNHH Ngọc Trang 3700502868  Không số  16/04/2013  1,568,855,294 3298/QĐ-CT 17/06/2013  1,568,855,294    
9 Cty TNHH Thực phẩm Etika (Việt Nam) 3701985939  HT-EKVN-001  18/04/2013  12,425,720,521 3299/QĐ-CT 17/06/2013  12,425,720,521    
10 Cty TNHH Folag Việt Nam 3700593590  001/FOL-TAX-13  16/04/2013  1,592,985,433 3296/QĐ-CT 17/06/2013  1,587,793,822  1,357,986  
11 CN Cty CP Bất Động Sản Việt-Nhật tại B́nh Dương 0102853832-006  07/CNVN  22/04/2013  27,285,198,629 3482/QĐ-CT 24/06/2013  27,280,771,447  4,427,182  
12 Cty TNHH Soul Gear Vina 0302242245  02/SG-HT-2013  22/04/2013  1,200,160,039      1,200,160,039    
13 Cty TNHH Myung Jin Vina 3700844318  MJV130405  23/04/2013  1,150,245,948 3483/QĐ-CT 24/06/2013  1,144,965,948  5,280,000  
14 Cty TNHH KN Longhi (Việt Nam) 3702146012  01/2013/ht  24/04/2013  554,405,721 3484/QĐ-CT 24/06/2013  553,830,721  575,000  
15 Cty TNHH Williams-Sonoma Việt Nam 3701965971  Không số  24/04/2013  2,129,669,221 3485/QĐ-CT 29/05/2013  2,129,669,221    
16 Cty TNHH DAE MYUNG PAPER Việt Nam 3702046145  01/HT/2013  25/04/2013  5,657,786,422 3481/QĐ-CT 24/06/2013  5,655,950,051  1,836,371  
17 Cty TNHH GHP International Việt Nam 3700364897  13-02-HT/GHP  25/04/2013  2,076,359,259 3486/QĐ-CT 24/06/2013  2,076,359,259    
18 Công ty TNHH Song Tain Industrial (Việt Nam) 3700329437 2204/CV-ST 24/04/2013  1,357,641,197 3480/QĐ-CT 24/06/2013  1,253,473,608  104,167,589  
19 CN Cty CP Bất Động Sản Việt-Nhật tại B́nh Dương 0102853832-007 06/CNVN 03/05/2013  19,086,383,801 3487/QĐ-CT 04/06/2013  19,086,383,801    
  Công                98,909,926,353             98,131,048,018  486,990,782