TỔNG CỤC THUẾ         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM                                    
CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         Độc Lập- Tự Do Hạnh Phúc  
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3         *****  
***              
BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG    
Tháng  07 năm 2013  
               
SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ MST Hồ sơ hoàn thuế QUYẾT ĐỊNH HOÀN Chênh lệch
( nếu có)
GHI CHÚ    
số ngày số thuế SỐ  NGÀY SỐ TIỀN  
1 Công ty TNHH ZENUSCASE 3702123985 01/2013/GDN-ZNC 01/05/2013  1,620,708,983 3677/QĐ-CT 01/07/2013  1,620,708,983      
2 Công ty TNHH HIMARU Việt Nam 3702041757 02/2013/CVHT 18/04/2013  1,594,738,411 3676/QĐ-CT 01/07/2013  1,594,260,661  477,750    
3 Công ty TNHH Ortholite Việt Nam 3702098665 07/OVN 18/04/2013  2,063,182,562 3680/QĐ-CT 01/07/2013  2,063,182,562    
4 Công ty TNHH Lục Sâm 3701875608 01/2013-LS 15/04/2013  3,242,642,952 3678/QĐ-CT 01/07/2013  3,242,642,952      
5 Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Tân Đức Cường 3702113264 01/HT-TĐC 24/03/2013  434,619,601 3679/QĐ-CT 01/07/2013  434,619,601    
6 Công ty TNHH sản xuất S & J 3702052371 01/2013/ĐNHT-SJ 02/05/2013  894,201,446 3752/QĐ-CT 02/07/2013  891,413,986  2,787,460  
7 Công ty TNHH Công nghiệp Koei ToDa 3702049354 01 25/04/2013  4,628,313,811 3878/QĐ-CT 05/07/2013  3,972,877,167    
8 Công ty TNHH Guyomar'ch Việt Nam 3700377127    19/03/2013  27,247,484,854 3879/QĐ-CT 05/07/2013  18,556,034,963  23,923,700  
9 Công ty TNHH Chiến Thắng 3700875796  001/HT-CT  27/04/2013  4,409,077,143 3955/QĐ-CT 08/07/2013  4,380,009,092  29,068,051  
10 Công ty TNHH Long Hao 3700550195  01-HT/2013  06/05/2013  2,780,239,591 3954/QĐ-CT 08/07/2013  2,777,529,591  2,710,000  
11 Công ty TNHH Thịnh Lâm 3701682395  130505/TL  05/05/2013  363,091,123 3952/QĐ-CT 08/07/2013  361,257,168  556,152  
12 Công ty TNHH Korea Windoor 3700677258  02/HTGTGT-KW  02/05/2013  2,008,789,442 3963/QĐ-CT 09/07/2013  1,947,438,181  61,351,261  
13 Công ty TNHH Lon nước giải khát TBC-Ball Việt Nam 3701842391  092013/HT-TBV-BALL  07/05/2013  66,148,947,086 4083/QĐ-CT 15/07/2013  64,352,910,652  1,796,036,434  
14 Công ty TNHH Haksan Vina 3701767313  02/2013/HK  14/05/2013  3,613,327,918 4213/QĐ-CT 19/07/2013  3,613,327,918    
15 Công ty TNHH ASUZAC ACM 3700626775  01  21/05/2013  3,928,369,689 4254/QĐ-CT 22/07/2013  3,924,311,660  4,058,029  
16 Công ty TNHH STK 3701706536  01/HT/2013STK  13/05/2013  1,176,312,640 4253/QĐ-CT 22/07/2013  985,900,880  190,411,760  
17 Công ty TNHH Dai Sheng Enterprise VN 3700762150  01-DS/2013  22/05/2013  3,060,849,205 4256/QĐ-CT 22/07/2013  3,060,576,605  272,600  
18 Công ty TNHH Suntech Vina 3702102745  012013/HT  29/04/2013  4,835,738,824 4178/QĐ-HT 22/07/2013  4,812,705,573  23,033,251  
19 Công ty TNHH Thuận Buồm 3700370763  11/HTTB-13  20/05/2013  658,556,079 4258/QĐ-CT 22/07/2013  657,855,303  700,776  
20 Công ty TNHH Wooshin Woodtec Việt Nam 3702093547  01/2013  22/05/2013  857,774,042 4269/QĐ-CT 23/07/2013  857,774,042    
21 Công ty TNHH GIVNFLOW 3700858102 CV01/2013 22/05/2013  1,382,071,732 4268/QĐ-CT 23/07/2013  1,057,833,765  324,237,967  
22 Công ty TNHH SinJin Việt Nam 3700903676  01/2013/SINJIN  20/05/2013  1,048,598,434 4416/QĐ-CT 26/07/2013  1,048,598,434    
23 Công ty TNHH JC Int'L 3700697624   25/05/2013  662,396,053 4415/QĐ-CT 26/07/2013  557,901,224  5,135,421  
24 Công ty TNHH Alhonga Việt Nam 3700367672  01.2013  22/05/2013  1,154,769,020 4512/QĐ-CT 29/07/2013  885,220,252  8,126,370  
25 Công Ty TNHH Ensure Enterprise 3700646066 01/2013/CVHT 28/05/2013  5,096,551,112 4466/QĐ-CT 29/07/2013  4,755,564,904  57,717,352  
26 Công ty TNHH Precious Garments (Việt Nam) 3700444528  02/13-PR  21/05/2013  2,041,090,027 4182/QĐ-CT 17/07/2013  2,035,525,002  5,565,025  
27 Công ty TNHH EMC 3700962689  01-2013  14/05/2013  415,163,810 4417/QĐ-CT 26/07/2013  404,167,431  10,992,486  
28 Công ty TNHH đồ gỗ gia dụng Màu Xanh 3700779764  HT01-2013  27/05/2013  121,440,268 4465/QĐ-CT 29/07/2013  119,911,623  64,000  
29 Công ty LD SX bao b́ Tong Yuan 3700229841  01/2013/HT  28/03/2013  480,638,549  4,109 16/07/2013  480,638,549    
30 Công ty TNHH Kỹ nghệ Sinh hoá Việt Khang 3700711269  01/2013/HT/VK  03/05/2013  1,474,352,167 3953/QĐ-CT 08/07/2013  1,472,024,258  2,327,909  
  Cộng              149,444,036,574           136,924,722,982   2,549,553,754