TỔNG CỤC THUẾ         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM                                    
CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         Độc Lập- Tự Do Hạnh Phúc  
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3         *****  
***              
BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG    
Tháng  08 năm 2013  
               
SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ MST Hồ sơ hoàn thuế QUYẾT ĐỊNH HOÀN Chênh lệch
( nếu có)
GHI CHÚ    
số ngày số thuế SỐ  NGÀY SỐ TIỀN  
1 Công ty TNHH Rèn Dập Chính Xác Việt Nam 3700540599  01/2013/HT-RD  03/06/2013  326,580,418 4658/QĐ-CT 02/08/2013  290,115,644  36,464,774    
2 Công ty TNHH King Chou ( Việt Nam) 3700748822  05-2013/KCHT  03/06/2013  2,857,385,846 4659/QĐ-CT 02/08/2013  2,857,385,846      
3 Cty TNHH Wise Vision VN 3700668831  25/CV/2013  04/06/2013  587,734,546 4713/QĐ-CT 05/08/2013  587,734,546    
4 Công ty TNHH Toc ( Việt Nam) 3700577158  04/TOC/2012  05/06/2013  3,787,697,010 4725/QĐ-CT 05/08/2013  3,787,697,010      
5 Công ty TNHH Sharp Mind Technology Việt Nam 3700832305  SMT-VN2013/0603/01-HT  05/06/2013  2,333,223,725 4708/QĐ-CT 05/08/2013  2,333,223,725    
6 Công ty TNHH thiết bị dầu khí Schoeller Bleckmann Việt Nam 3701077623  SBOEVN/ACC-036/2013  05/06/2013  1,428,390,281 4707/QĐ-CT 05/08/2013  1,425,844,827  2,545,454  
7 Công ty TNHH MING KUAN 3700231946  010513/Ht  05/06/2013  802,815,540 4705/QĐ-CT 05/08/2013  799,841,394  2,974,146  
8 Công ty TNHH United Industrial 3700850128  01052013/UN  06/06/2013  1,726,007,589 4712/QĐ-CT 05/08/2013  1,726,007,589    
9 Công ty TNHH Haksan ViNa 3701767313  03/2013/HK  10/06/2013  1,086,986,191 4836/QĐ-CT 09/08/2013  1,086,986,191    
10 Công ty TNHH Quốc tế Di Hưng 3700386354  01/2013/CVHT  11/06/2013  1,454,678,331 4864/QĐ-CT 12/08/2013  1,442,052,627  12,625,704  
11 Công ty TNHH May thêu Winning 3700560281  01/HT/2013WN  11/06/2013  814,694,366 4863/QĐ-CT 12/08/2013  813,673,446  1,020,920  
12 Cty TNHH RK Resources 3700422115  23-ĐNHT  17/06/2013  9,271,225,038 4972/QĐ-CT 16/08/2013  9,259,821,013  278,555  
13 Cty TNHH Ngọc Thành 3700821462  01052013/nt  18/06/2013  5,022,781,221 5019/QĐ-CT 19/08/2013  5,018,038,055  4,743,166  
14 Công ty TNHH Quốc tế Chutex 3700346873  -----  18/06/2013  41,977,109,650 5017/QĐ-CT 19/08/2013  40,718,977,484  1,258,132,166  
15 Công ty TNHH Lập Văn 3702149479  01LV/DNHT  20/06/2013  3,001,841,089 5016/QĐ-CT 19/08/2013  2,930,430,689  71,410,400  
16 Công ty TNHH EB B́nh Dương 3702058398  12/CV-EB  20/06/2013  15,533,105,349 5046/QĐ-CT 19/08/2013  15,533,105,349    
17 Công ty TNHH J and M Vina 3702104100  001/2013CV/HTHTGT-JM  20/06/2013  452,169,648 5043/QĐ-CT 19/08/2013  450,631,185  1,538,463  
18 Công ty TNHH Kính và gương Chang Hung (VN) 3700416464  001/CH  20/06/2013  1,922,823,714 5020/QĐ-CT 19/08/2013  1,900,805,262  17,299,372  
19 Công ty TNHH Kyungbang Việt nam 3700907021  0105/13  19/06/2013  17,434,739,533 5044/QĐ-CT 19/08/2013  17,429,477,722  5,261,811  
20 Công ty TNHH Excel Plastech 3701847463  04/2013/EXP  21/06/2013  5,629,183,698 5048/QĐ-CT 20/08/2013  4,808,568,280  820,615,418  
21 Công ty TNHH Gritti Việt Nam 3700386435  01/13HTGTGT  21/06/2013  490,405,748 5081/QĐ-CT 20/08/2013  490,405,748    
22 Công ty TNHH Haksan Vina 3701767313  04/2013/HK  21/06/2013  1,020,070,604 5082/QĐ-CT    1,013,440,146  6,630,458  
23 Công ty TNHH Pepro International Việt Nam 3700279987  01/2013/PEP  24/06/2013  314,560,814 5124/QĐ-CT 23/08/2013  314,560,814    
24 Công ty TNHH May mặc Crerie B́nh Dương 3701757964  02/2013  21/06/2013  4,203,661,217 5149/QĐ-CT 23/08/2013  4,146,201,100  57,460,117  
25 Công ty TNHH Việt Tre 3702004459  01VT/2013  26/06/2013  337,752,680 5198/QĐ-CT 26/08/2013  283,498,120  10,627,590  
26 Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt nam) 3701921332  01/HTBT-2013  27/06/2013  32,389,813,206 5199/QĐ-CT 26/08/2013  31,654,508,727  735,304,479  
27 Công ty TNHH Đài Kim 3700861112  01062013/DK  28/06/2013  1,630,090,359 5233/QĐ-CT 27/08/2013  1,621,831,059  8,259,300  
28 Công ty TNHH Chyang Sheng VN 3700255418  06/2012  27/06/2013  2,925,089,162 5201/QĐ-CT 26/08/2013  2,925,089,162    
29 Công ty TNHH Sài G̣n Knitwear 3700386403  07/dn-skl  01/07/2013  3,490,678,322   30/08/2013  3,489,607,998  1,070,324  
  Cộng              164,253,294,895           161,139,560,758   3,054,262,617