TỔNG CỤC THUẾ         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM                                    
CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         Độc Lập- Tự Do Hạnh Phúc  
PH̉NG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3         *****  
***              
BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG    
Tháng  09 năm 2013  
               
SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ MST Hồ sơ hoàn thuế QUYẾT ĐỊNH HOÀN Chênh lệch
( nếu có)
GHI CHÚ    
số ngày số thuế SỐ  NGÀY SỐ TIỀN  
1 Công ty TNHH B́nh Dương Chinh Long 3701200901  01/2013/HT-CL  02/07/2013  1,511,212,838 5355/QĐ-CT 03/09/2013  1,489,301,020      
2 Công ty Cổ Phần Poh Huat 3700410688  006AC/PHV/2013  02/07/2013  11,817,737,372 5354/QĐ-CT 03/09/2013  11,804,987,474  10,385,034    
3 Công ty TNHH MHI Engine system VN 3700783915  01-HT/2013  12/07/2013  4,472,942,686 5506/QĐ-CT 10/09/2013  4,469,348,952  3,593,533  
4 Công ty TNHH Neumann Grouppe 3700364985   15/07/2013  4,087,379,348 5569/QĐ-CT 13/09/2013  4,073,826,629      
5 Công ty TNHH giày Vĩnh Nghĩa 3700423542  01-2013ht-vn  25/06/2013  3,114,243,442 5514/QĐ-CT 10/09/2013  2,296,341,735  817,901,707  
6 Công ty TNHH HIMARU Việt Nam 3702041757  03/2013/CVCT  17/07/2013  1,073,481,132 5724/QĐ-CT 20/09/2013  1,071,768,132  1,713,000  
7 CÔNG TY TNHH ZENUSCASE 3702123985  02/213/GDN-ZNC  22/07/2013  1,183,382,880 5722/QĐ-CT 20/09/2013  1,130,382,880    
8 Công ty TNHH Haksan Vina 3701767313  05/2013/HK  22/07/2013  708,288,543 5725/QĐ-CT 20/09/2013  706,659,479    
9 Công ty CP Setiabecamex 3700848665  04/HTGTGT/SB  10/07/2013  2,883,308,867 5723/QĐ-CT 20/09/2013  1,157,358,090  1,725,950,777  
10 Công ty TNHH CNTUS AEGIS VINA 3702181271  EVI-003/0713-ĐNHT  25/07/2013  1,250,173,539 5746/QĐ-CT 23/09/2013  1,224,422,996  25,750,543  
11 Công ty TNHH NH Engineering 3701370815  0107/GDN/2013  18/07/2013  2,407,464,760 5743/QĐ-CT 23/09/2013  2,394,219,715  13,003,679  
12 Công ty TNHH sản xuất Hammer 3702100201  02/2012/HT-CS  22/07/2013  407,754,234 5745/QĐ-CT 23/09/2013  316,798,516  90,955,718  
13 Công Ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo 3700439983  CV/HT1307-01  23/07/2013  11,084,177,233 5748/QĐ-CT 23/09/2013  11,084,177,233    
14 Công ty TNHH Kueng Shyenq VN 3700389387  01/HT/2013  23/07/2013  1,896,807,408 5747/QĐ-CT 23/09/2013  1,894,571,520  2,235,888  
15 Công ty TNHH xe đạp B́nh Minh 3700442425  01/HTBM/2013  23/07/2013  2,940,567,159 5749/QĐ-CT 22/08/2013  2,940,567,159    
16 Công ty TNHH Folag Việt nam 3700593590  003/FOL-TAX-12  25/07/2013  1,275,072,300 5744/QĐ-CT 23/09/2013  1,274,179,637    
17 Công ty TNHH gia vị Liên Hiệp 0310045201  0513/CV-GVLH  29/07/2013  3,835,076,809 6051/QĐ-CT 27/09/2013  3,835,076,809    
18 Công ty TNHH RK Resources 3700422115  24-DNHT  29/07/2013  14,677,082,646 6052/QĐ-CT 27/09/2013  14,637,586,299  11,662,676  
19 Công ty TNHH in ấn Wellung 3701771133  03/DNHT-WL  17/07/2013  1,015,265,787 6078/QĐ-CT 30/09/2013  970,411,241  44,854,546  
20 Công ty TNHH Molenbargnatie-Gemadept 3701969824  MBN-DN 01/13  30/07/2013  1,098,289,109 6079/QĐ-CT 30/09/2013  1,085,798,392  12,490,717  
21 Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt nam 3700227650   29/07/2013  9,625,618,193 6050/QĐ-CT 27/09/2013  9,267,549,558  6,299,971  
22 CN công ty QLBĐS Sông Hồng tại B́nh Dương 2300549203-001  01-07-2113/CV  30/07/2013  1,018,123,754 6075/QĐ-CT 30/09/2013  985,377,933  32,745,821  
23 Công ty TNHH Kookje Vina 3700721274  0107/KJ-2013  31/07/2013  850,997,852 6074/QĐ-CT 30/09/2013  825,905,996  14,705,333  
24 Công ty TNHH Chin Phong (Việt Nam) 3700593583  DNHT20137/CP01  31/07/2013  1,096,283,041 6076/QĐ-CT 30/09/2013  763,841,663  332,441,378  
25 Công ty TNHH Kwang Yang Việt nam 3702132002  03/KY/VN2013  01/08/2013  16,526,131,495 6077/QĐ-CT 30/09/2013  16,526,131,495    
26 Công ty TNHH King Chou Việt Nam 3700748822  07-2013/KC  30/07/2013  4,282,961,156 6068/QĐ-CT 27/09/2013  2,983,939,037  1,299,022,119  
  Cộng              106,139,823,583           101,210,529,590   4,445,712,440