Ḅ TÀI CHÍNH

-------------

Số : 1277/QĐ- BTC.

 

CỘNG HA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phc.

----------------------------------

Hà ṇi, ngy 27 thng 5 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các tổ chức, c nhn

có thành tích ch́p hành t́t chính sách thuế năm 2010

------------------------

Ḅ TRƯỞNG Ḅ TÀI CHÍNH

Căn cứ Lụt Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/ 2003 và Lụt sửa đ̉i, b̉ sung ṃt ś đìu của Lụt Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tít và hướng d̃n thi hành ṃt ś đìu của Lụt Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định ś 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhịm vụ, quỳn hạn và cơ ću t̉ chức của Ḅ Tài chính;

Theo đề nghị của T̉ng Cục trưởng T̉ng cục Thú, Vụ trưởng vụ Thi đua Khen thưởng;

Xét thành tích của các t̉ chức, cá nhn được đ̀ nghị khen thưởng,

QUYẾT - ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ḅ trưởng Ḅ Tài chính cho 652 t̉ chức, 42 cá nhn có thành tích ch́p hành t́t chính sách, pháp lụt Thú năm 2010 ( danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định ny c hiệu lực thi hành kể từ ngy k. Chánh Văn phòng Ḅ,Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, T̉ng cục trưởng T̉ng cục Thú và các t̉ chức, cá nhn có tn tại Điều 1 chịu trch nhiệm thi hnh quyết định ny./.

 

Ḅ TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như điều 2;

- Lưu VT, Vụ TĐKT . Đ k : Vũ Văn Ninh