TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG

 


Số :   12 9   /QĐ-CT.                             

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

 

Thủ Dầu Một, ngày 10   tháng 03   năm 2010

 

 

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích hoàn thành

 nghĩa vụ thuế năm 200a9

------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

          Căn cứ Quyết định số 1131/TC-QĐ-TCCB ngày 14/12/1996 của Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Thuế Nhà nước tỉnh B́nh Dương;

          Căn cứ Quyết định số 49/QĐ- BTC ngày 15/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ công văn số 4661/TCT-TTTĐ ngày 13/11/2009của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn khen thưởng Người nộp thuế năm 2009;

          Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Cục Thuế V/v khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2009;

          Theo đề nghị của bà Trưởng pḥng Tuyên truyền và Hỗ trợ Người nộp thuế,

                                                QUYẾT - ĐỊNH:

          Điều 1. Tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh B́nh Dương cho:

- 110 tổ chức, 52 cá nhân (có danh sách kèm theo) v́ đă có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2009 trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

- 11 cá nhân (có danh sách kèm theo ) v́ đă có thành tích  thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

- 10 UBND các xă, phường, thị trấn .( có danh sách kèm theo ) v́ đă có thành tích tốt trong công tác phối hợp, tuyên truyền , giáo dục , vận động tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2009.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư.

          Các ông, bà Trưởng pḥng: Tuyên truyền và Hỗ trợ Người nộp thuế,  Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, các pḥng có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị và các tổ chức , cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                     CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                                          

- Như điều 2 (để thực hiện);

- Lưu VT, P. TTHT .                                                       Đă kư : LÊ VĂN TRANG