TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG

 


Số :  18/QĐ-CT.                               

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

Bình Dương, ngày 25  tháng 01  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc khen thưởng tổ chức, cá nhân người nộp thuế có thành tích thực hiện

tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012

------------------------

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

          Căn cứ Quyết định số 1131/TC-QĐ-TCCB ngày 14/12/1996 của Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Thuế Nhà nước tỉnh B́nh Dương;

          Căn cứ Quyết định số 108/QĐ – BTC ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng  Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

          Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-TCT ngày 04/5/2012 của Tổng cục Thuế về việc ban hành “Quy chế khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế”;

Căn cứ công văn số 4205/TCT-TCCB ngày 26/11/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện xét khen thưởng người nộp thuế năm 2012;

          Theo đề nghị của Bà Trưởng pḥng Tuyên truyền và Hỗ trợ Người nộp thuế,

                                                QUYẾT - ĐỊNH:

          Điều 1. Tặng Giấy khen cho:

-  156 tổ chức, 35 cá nhân (có danh sách kèm theo) đă có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012.

- 02 cá nhân  (có danh sách kèm theo) đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012.

- 10 UBND các xă, phường, thị trấn ( có danh sách kèm theo ) đă có thành tích tốt trong công tác phối hợp, tuyên truyền , giáo dục , vận động tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2012.

- Mức thưởng kèm theo giấy khen cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư.

          Các Ông, Bà Trưởng pḥng : Tổ chức Cán bộ ; Tuyên truyền và Hỗ trợ Người nộp thuế,  Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, các pḥng có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị , thành phố và các tổ chức , cá nhân người nộp thuế có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                   CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                    

- Như điều 2 (để thực hiện);

- Lưu VT, P. TTHT .                                                   Đă kư : Lê Văn Trang